SPOTIFY SWIPE


Spotify challenged students to develop a feature that allows users to share the audio that means the most to them, connect with others and get people talking about it on their social feeds. 

My solution is titled Spotify Swipe, a feature that allows users to share and receive audio in-app simply via the swipe of a finger. The core premise of the feature is centred around audio exchange, but Spotify Swipe offers so much more. Sub-features allow friends to view the content they have transferred via Spotify Swipe, share this information to third party social feeds, access new music on the day of release and view audio synonymous with a specific moment in time.

SPOTIFY SWIPE


Cyflwynodd Spotify her i fyfyrwyr ddatblygu nodwedd sy'n galluogi defnyddwyr i rannu'r deunydd sain sy'n golygu fwyaf iddynt, cysylltu ag eraill ac annog pobl i'w drafod ar eu ffrydiau cymdeithasol. 

Teitl fy nghyflwyniad yw Spotify Swipe, sef nodwedd sy'n galluogi defnyddwyr i rannu a derbyn deunydd sain o fewn ap drwy sweipio bys. Mae swyddogaeth graidd y nodwedd yn seiliedig ar gyfnewid deunydd sain, ond mae Spotify Swipe yn cynnig llawer mwy na hynny. Mae is-nodweddion yn galluogi ffrindiau i weld y cynnwys a drosglwyddwyd drwy Spotify Swipe, rhannu'r wybodaeth hon â ffrydiau cymdeithasol trydydd parti, gwrando ar gerddoriaeth newydd ar y diwrnod y caiff ei rhyddhau ac edrych ar ddeunydd sain sy'n gysylltiedig ag adeg benodol mewn amser.
khbjkfhjkhfhgjkfhgjkfjfk

85 YEARS CAMPAIGN


My Final Major Project is centred around the gender pay gap in professional sport and looks to address the prediction that a further 85 years are required to create financial parity in this field.

In order to tackle this systemic issue, I have developed the 85 Campaign. The movement looks to expose and address the fewer opportunities female athletes receive to negotiate endorsement deals and their lack of media coverage. This subject matter has been selected as it underpins and perpetuates the gender pay gap in professional sport. To create change, the campaign asks the public to boycott specific companies that contribute towards the lack of financial parity. This approach is targeted to create a significant decrease in revenue, thereby forcing companies to act and seek change.

85 YEARS CAMPAIGN


Mae fy Mhrosiect Mawr Terfynol yn seiliedig ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ym maes chwaraeon proffesiynol ac mae'n anelu at ymdrin â'r rhagfynegiad bod angen 85 mlynedd arall er mwyn creu cysondeb ariannol yn y maes hwn. 

Er mwyn mynd i'r afael â'r mater systemig hwn, rwyf wedi datblygu Ymgyrch 85. Mae'r mudiad yn anelu at dynnu sylw at y ffaith bod llai o gyfleoedd i athletwyr benywaidd negodi cytundebau cymeradwyo a'r ffaith nad yw'r cyfryngau yn rhoi cymaint o sylw iddynt, ac ymdrin â hynny. Dewiswyd y pwnc hwn gan ei fod yn sail i'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau ym maes chwaraeon proffesiynol a'i fod yn gwaethygu'r bwlch hwnnw. Er mwyn creu newid, mae'r ymgyrch yn gofyn i'r cyhoedd foicotio cwmnïau penodol sy'n cyfrannu at y diffyg cysondeb ariannol. Nod y dull gweithredu hwn yw creu gostyngiad sylweddol mewn refeniw, gan felly orfodi cwmnïau i weithredu ac ystyried newidiadau.
dfbvjfbvjhjfhjbvjfbvjfvbj

Mark