FALLS PREVENTION


NHS Wales tasked us with reducing in patient falls by communicating to their staff both the human and financial impacts falls can have. We were required use information design to persuade systematic changes amongst NHS workers, this meant an overhaul of the structures already in place. I approached this by humanising statistics and making information more concise, having found that existing materials were impersonal, overcomplicated and time consuming. Additionally,  there were numerous communication issues amongst workers, with nurses and carers taking on the majority of responsibility for falls prevention. In response to this I opted to use language which promotes togetherness and encourages teamwork. I kept my outcomes applicable and actionable, providing an alternative to the systems already in use.  

FALLS PREVENTION


Gofynnodd GIG Cymru i ni geisio lleihau cwympiadau ymhlith cleifion mewnol drwy gyfleu i'w staff yr effeithiau dynol a'r effeithiau ariannol y gall cwympiadau eu cael. Gofynnwyd i ni ddefnyddio dull dylunio gwybodaeth i ddarbwyllo gweithwyr y GIG i wneud newidiadau systematig, ac ailwampio'r strwythurau a oedd eisoes ar waith. Es ati i wneud hyn drwy ddyneiddio'r ystadegau a sicrhau bod gwybodaeth yn fwy cryno, ar ôl nodi bod y deunyddiau a oedd yn bodoli eisoes yn amhersonol, yn rhy gymhleth a bod angen cryn dipyn o amser i edrych arnynt. Yn ogystal, roedd nifer o broblemau cyfathrebu ymhlith gweithwyr, a nyrsys a gofalwyr oedd yn gyfrifol ar y cyfan am atal cwympiadau. Mewn ymateb i hyn, dewisais ddefnyddio iaith sy'n hyrwyddo cydweithio ac yn annog ymdrechion i weithio fel tîm. Gwnes yn siŵr bod fy nghanlyniadau yn berthnasol a bod modd gweithredu arnynt, gan ddarparu dewis amgen i'r systemau a oedd eisoes yn cael eu defnyddio.     
THE FOOD JUGGLER


The pandemic has lead to a drastic increase in the number of people using food banks, but many more are too embarrassed to seek help due to stigma. Vast numbers of those in need are families with children, with 1/3 of children currently living in food poverty. In light of this I decided to produce an educational children’s book, changing the narrative surrounding Food Bank usage. 

I’ve worked to depict the characters as diligent and kind, and prompt readers to help one another. There’s also an app to support this which generates recipe suggestions based on what the user has to hand and allows for the sharing of unwanted food items - a step towards circumventing the need for food banks all together.

THE FOOD JUGGLER


Mae'r pandemig wedi arwain at gynnydd eithriadol yn nifer y bobl sy'n defnyddio banciau bwyd, ond mae llawer mwy yn teimlo gormod o gywilydd i ofyn am help oherwydd stigma. Mae niferoedd helaeth o'r rheini mewn angen yn deuluoedd â phlant, ac mae un o bob tri phlentyn yn byw mewn tlodi bwyd ar hyn o bryd. O ystyried hyn, penderfynais lunio pecyn addysgol i blant, gan newid y naratif sy'n gysylltiedig â defnyddio banciau bwyd. 

Rwyf wedi gweithio i greu cymeriadau diwyd a charedig, ac i annog darllenwyr i helpu ei gilydd. Ceir ap hefyd i ategu'r pecyn hwn, sy'n awgrymu ryseitiau yn seiliedig ar gynhwysion sydd ar gael i'r defnyddiwr ac sy'n galluogi pobl i rannu eitemau bwyd nad oes eu hangen arnynt – cam tuag at osgoi'r angen am fanciau bwyd yn llwyr.       

Mark