COVID CONSPIRACY


“The C.O.V.I.D. conspiracy” is a critical design project that uses humour to critique people who don’t wear face masks during the current pandemic and the people who have created conspiracies around government control. The piece makes a counter conspiracy suggesting that COVID is a codename for a mind-control project which was created for the social discord, which has resulted in people reacting to wearing masks this way. 

COVID CONSPIRACY


Mae “The C.O.V.I.D. conspiracy” yn brosiect dylunio hollbwysig sy'n defnyddio hiwmor i feirniadu pobl nad ydynt yn gwisgo masgiau wyneb yn ystod y pandemig cyfredol a'r bobl sydd wedi creu damcaniaethau cynllwyn ynghylch rheolaeth y llywodraeth. Mae'r darn yn cynnig gwrthgynllwyn sy'n awgrymu mai enw cod am brosiect rheoli'r meddwl yw COVID a luniwyd er mwyn creu anesmwythder cymdeithasol, ac mai dyna sydd wedi arwain at bobl yn ymateb i wisgo masgiau yn y fath fodd. 


FUSION FUTURE


“The Fusion Future” is my self led, final major project that aims to bring some new attention to the breakthroughs in fusion technology has improved overall public opinion on fusion power through an interactive educational A.R. infographic. Fusion is the energy source of the stars. Scientists think it has the potential to provide virtually limitless carbon-free power. 

Unlike Nuclear fission, which splits atoms to create explosions of energy. Fusion occurs when two nuclei smash together and fuse, creating a heavier nucleus which releases energy. By replicating the conditions in the Sun’s core, scientists hope to create “Artificial Stars” on Earth, allowing them to study fusion reactions.

When considering a space for my A.R. exhibition, I thought about public accessibility, especially in the current climate. Could I bring this interactive experience into people’s homes? In response, I’ve developed this A.R. Cube. As you navigate the cube, you are presented with new interactive elements that educate you on fusion power.  

FUSION FUTURE


“The Fusion Future” yw fy mhrosiect mawr terfynol hunanarweiniol sy'n anelu at roi sylw newydd i'r datblygiadau diweddaraf o ran ymasiad. Mae technoleg wedi gwella barn y cyhoedd yn gyffredinol am bŵer ymasiad drwy ffeithlun realiti estynedig addysgol rhyngweithiol. 

Ymasiad yw ffynhonnell egni'r sêr. Cred gwyddonwyr y gall ddarparu pŵer di-garbon di-ben-draw i bob pwrpas. Yn wahanol i ymholltiad niwclear, sy'n rhannu atomau i greu ffrwydradau o egni, mae ymasiad yn digwydd pan fydd dau niwclews yn gwrthdaro ac yn ymasio, gan greu niwclews trymach sy'n rhyddhau egni. 

Drwy ddynwared amodau craidd yr Haul, mae gwyddonwyr yn gobeithio creu "Sêr Artiffisial" ar y Ddaear, gan ganiatáu iddynt astudio adweithiau ymasio. Wrth ystyried gofod ar gyfer fy arddangosfa realiti estynedig, ystyriais hygyrchedd i'r cyhoedd, yn enwedig yn ystod yr hinsawdd bresennol. A allwn i gynnwys y profiad rhyngweithiol hwn yng nghartrefi pobl? Mewn ymateb, rwyf wedi datblygu'r Ciwb Realiti Estynedig hwn.  Wrth i chi symud drwy'r ciwb, cyflwynir elfennau rhyngweithiol newydd i chi er mwyn eich addysgu am bŵer ymasio. 

Mark