CONNECT


This work shows my D&AD competition called Spotify ‘Connect’ that allows users to create their own community with their friends that they can easily share all forms of audio media while finding it easy to respond and connect to others, through the sound they love with the UI systems I have denied that work seamlessly with the existing Spotify guidelines, while still looking exciting outside of the core brand. My features allow users to connect and discover more music and even help others explore into new tastes and trends of audio. My project’s aim is to make the Spotify experience more of a social experience by being able to interact and connect with others, as the current UX systems don’t achieve that.

CONNECT


Mae'r gwaith hwn yn dangos fy nghyflwyniad i'r gystadleuaeth Dylunio a Chyfarwyddo Celf, sef Spotify 'Connect' sy'n galluogi defnyddwyr i greu eu cymuned eu hunain â'u ffrindiau er mwyn gallu rhannu pob math o gyfryngau sain ac ymateb a chysylltu ag eraill yn hawdd, drwy'r sain y maent yn ei hoffi gyda'r systemau UI rwyf wedi'u dylunio sy'n gweithio'n hwylus gyda chanllawiau presennol Spotify, ond sy'n llwyddo i edrych yn gyffrous o hyd y tu hwnt i'r brand craidd. Mae fy nodweddion yn caniatáu i ddefnyddwyr gysylltu a darganfod mwy o gerddoriaeth a hyd yn oed helpu eraill i ddarganfod chwaethau a thueddiadau sain newydd. Nod fy mhrosiect yw sicrhau bod profiad Spotify yn brofiad mwy cymdeithasol drwy allu rhyngweithio a chysylltu ag eraill, gan nad yw'r systemau UX presennol yn cyflawni hynny.


MEN’S COMMUNITY LEAGUE


This Final Major Project is a sports community brand named ‘Men’s Community League’ that focuses on creating a community to help men’s mental health problems to over come their issues and begin to speak up. Through physical activity and creating a safe space for men to open up about their feelings, or bond with men that have previously experienced mental problems. The brand has three sub-brands into different sports; Football, Basket Ball and Tennis, to provide men with ability to get mentally and physically fitter. The incentive to joining the league is that the players pay a small amount a month that one half will go towards keeping the league running and the other goes to supporting charities that help with men’s mental health.

MEN’S COMMUNITY LEAGUE


Mae'r Prosiect Mawr Terfynol hwn yn canolbwyntio ar frand cymunedol ym maes chwaraeon o'r enw 'Men’s Community League’ sy'n canolbwyntio ar greu cymuned er mwyn helpu dynion â'u problemau iechyd meddwl ac i oresgyn eu pryderon a dechrau siarad yn agored. Drwy weithgarwch corfforol a chreu man diogel i ddynion drafod eu teimladau, neu fondio â dynion sydd wedi wynebu problemau iechyd meddwl yn y gorffennol. Mae'r brand yn cynnwys tri is-brand sy'n gysylltiedig â gwahanol chwaraeon; Pêl-droed, Pêl-fasged a Thennis, er mwyn galluogi dynion i wella eu ffitrwydd meddwl a'u ffitrwydd corfforol. Y cymhelliant i ymuno â'r gynghrair yw bod y chwaraewyr yn talu swm bach bob mis, a bydd hanner y swm hwnnw yn mynd tuag at weithredu'r gynghrair a'r hanner arall yn cefnogi elusennau sy'n helpu iechyd meddwl dynion.


Mark