THICKER LINES


As of 2018, a new video refereeing system (VAR) was introduced into the world of football to help referees make better decisions on the pitch. What sounded like an excellent idea completely backfired and caused an uproar among fans of the sport. One of its biggest flaws is the way that the system measures offsides, which has robbed fans of many goals. They use extremely thin and accurate lines to calculate if the attacker is in an offside position, which denies goals from the smallest of margins. My project seeks to offer a solution through design to use thicker lines instead of thin lines, this was achieved through using lines and geometry in the visual language. This would allow for much more leeway and therefore, more goals would be scored.

THICKER LINES


Yn 2018, cyflwynwyd system dyfarnu fideo newydd (VAR) yn y byd pêl-droed er mwyn helpu dyfarnwyr i wneud penderfyniadau gwell ar y cae. Aeth syniad a oedd yn swnio'n syniad ardderchog yn ffradach ac achosodd gryn ddicter ymhlith dilynwyr pêl-droed. Un o'i ddiffygion mwyaf yw'r ffordd y mae'r system yn mesur achosion o gamochri, ac mae goliau niferus wedi cael eu gwrthod o ganlyniad. Mae'n defnyddio llinellau cywir a thenau iawn i gyfrifo a yw'r ymosodwr wedi camochri, sy'n gwrthod goliau o drwch blewyn. Mae fy mhrosiect yn ceisio cynnig ateb drwy ddylunio ar gyfer defnyddio llinellau mwy trwchus yn hytrach na llinellau tenau. Gwnaed hyn drwy ddefnyddio llinellau a geometreg yn yr iaith weledol. Byddai hyn yn rhoi llawer mwy o hyblygrwydd ac felly, byddai mwy o goliau yn cael eu sgorio. 


DUOLINGO


For my D&AD competition, I chose to take on the Duolingo brief. They challenged us to put Duolingo into the hands of 16-22 year olds, encouraging them to learn new languages. I chose to use travel as a tool in my design to show young adults how Duolingo can help you abroad. I created comical, hypothetical situations where using Duolingo to learn the language can help you to avoid embarrassing situations. This encouraged the use of the app to help young adults abroad and helped Duolingo to get more people on their app. For the design I focused mainly on typography paired with my own illustrations to communicate the idea.


DUOLINGO


Ar gyfer fy nghyflwyniad i'r gystadleuaeth Dylunio a Chyfarwyddo Celf, dewisais ymateb i'r briff Duolingo. Yr her oedd cyflwyno Duolingo i unigolion rhwng 16 a 22 oed, gan eu hannog i ddysgu ieithoedd newydd. Dewisais ddefnyddio teithio fel adnodd wrth ddylunio er mwyn dangos i oedolion ifanc sut y gall Duolingo eich helpu dramor. Lluniais sefyllfaoedd damcaniaethol a doniol lle y gall defnyddio Duolingo i ddysgu'r iaith eich helpu i osgoi sefyllfaoedd a fyddai'n codi cywilydd arnoch. Gwnaeth hyn annog unigolion i ddefnyddio'r ap er mwyn helpu oedolion ifanc dramor a helpu Duolingo i ddenu mwy o bobl i ddefnyddio ei ap. Ar gyfer y dyluniad, canolbwyntiais yn bennaf ar dypograffeg yn ogystal â'm darluniadau fy hun er mwyn cyfleu'r syniad.


Mark