CHINESE CULTURE


This design works mainly propagate three of the ten quintessence of the Chinese nation, go board game (Weiqi ), Chinese traditional dress Han suit, and calligraphy (Chinese character writing art). In the form of brochures, which contain their introduction, history, to modern things. The purpose is to let people who do not know them know, even like them, play a role in science popularization.

It can be set up in public places such as libraries, cinemas, museums and so on for free reading. For the public, there is no age limit ,(such as students, young people, interested in traditional Chinese culture, etc.) anyone can read.

The design aims to promote the traditional culture of the Chinese nation, let the overseas (western) public know it, like it. Carry forward, spread traditional culture, let the world feel its unique charm.


CHINESE CULTURE


Mae'r gwaith dylunio hwn yn seiliedig ar dri o ddeg hanfod Tsieina, sef gêm fwrdd 'Go' (Weiqi), siwt Han, sef gwisg draddodiadol Tsieina a chaligraffeg (celfyddyd ysgrifennu nodau Tsieineeg). Ar ffurf llyfrynnau, sy'n cynnwys eu cyflwyniad, hanes, hyd at bethau modern. Y diben yw gadael i bobl nad ydynt yn gwybod amdanynt ddod i wybod amdanynt, a'u hoffi hyd yn oed, gan helpu i boblogeiddio gwyddoniaeth.

Gellir ei osod mewn mannau cyhoeddus fel llyfrgelloedd, sinemâu, amgueddfeydd ac ati er mwyn ei ddarllen am ddim. Nid oes terfyn oedran i'r cyhoedd (fel myfyrwyr, pobl ifanc, pobl â diddordeb mewn diwylliant traddodiadol Tsieina ac ati), gall unrhyw un ei ddarllen.

Mae'r dyluniad yn anelu at hyrwyddo diwylliant traddodiadol Tsieina, gan roi cyfle i'r cyhoedd dramor (gorllewinol) ddod i'w adnabod a'i hoffi. Cario ymlaen, lledaenu diwylliant traddodiadol, gadael i'r byd deimlo ei swyn unigryw.


DISNEY 


This design work, there are a lot of topics to choose from, from which Disney design this theme. Disney is all our childhood happy childhood, and beautiful imagination, can be achieved here one by one. The reason why I choose this theme is that the design is perfect and warm.

In design, there is a bold idea to connect Disney elements with home, integrate into the family, go home, open the door, feel the fairytale world, everywhere Disney characters, so that the whole family is more full of fairy tale color.

Immediately thought of the Disney character style wallpaper, according to their own preferences on the wall decoration, but also can be replaced at any time, this is a very direct and very fast and family accommodation.


DISNEY


Mae llawer o bynciau y gellir dewis o'u plith ar gyfer y gwaith dylunio hwn, ac rwyf wedi dewis Disney fel thema. Mae Disney yn atgoffa pawb o'u plentyndod, plentyndod hapus, ac o ddychymyg prydferth, a gellir cyflawni hynny yma fesul un. Dewisais y thema hon gan fod y dyluniad yn berffaith ac yn gynnes.

Fel rhan o'r dyluniad, ceir syniad beiddgar sy'n cysylltu elfennau Disney â'r cartref, yn integreiddio i mewn i'r teulu, yn mynd adref, yn agor y drws, yn teimlo'r byd hudol, sy'n llawn cymeriadau Disney, fel bod y teulu cyfan yn cynnwys mwy o liw y tylwyth teg.

Meddyliais ar unwaith am bapur wal yn defnyddio cymeriadau Disney, yn ôl eu dewisiadau personol o ran yr addurn wal, ond gellir ei newid ar unrhyw adeg. Mae'n uniongyrchol iawn ac yn gyflym iawn ac yn cynnig llety i'r teulu.


Mark