VOYAGE


This project, titled ‘Voyage’, explores the migration of individuals from North Wales to Patagonia in 1865, who went searching for a better life for themselves and their family. When the first ship arrived at Chubut, Patagonia, they were met with dry, uninhabitable land which was the opposite of what they were promised. Their hard labour and determination to survive and rebuild a Welsh community a 156 years ago, has resulted in an est. 50,000 people with Welsh heritage still living in Patagonia today, 5,000 of whom speak the Welsh language. By having a personal family connection to this story, it made me even more passionate about celebrating this historic event that connects people from different parts of the world.

VOYAGE


Mae'r prosiect hwn, o'r enw 'Voyage', yn edrych ar unigolion a wnaeth fudo o Ogledd Cymru i Batagonia yn 1865, er mwyn dod o hyd i fywyd gwell iddyn nhw eu hunain a'u teulu. Pan gyrhaeddodd y llong gyntaf Chubut, Patagonia, gwelsant dir sych nad oedd modd byw arno, a oedd yn gwbl groes i'r hyn a addawyd iddynt. O ganlyniad i'w llafur caled a'u penderfynoldeb i oroesi ac ailadeiladu cymuned o Gymry 156 mlynedd yn ôl, amcangyfrifir bod 50,000 o bobl o dras Gymreig yn byw ym Mhatagonia hyd heddiw, y mae 5,000 ohonynt yn siarad Cymraeg. Roedd gennyf gysylltiad teuluol personol â'r stori hon, felly roeddwn yn fwy awyddus byth i ddathlu'r digwyddiad hanesyddol hwn sy'n cysylltu pobl o wahanol rannau o'r byd.THE SUN AND US


This typographic book is my answer to the theme ‘Biophilia’, which was my submission to the International Society of Typographic Design. The publication, titled ‘The Sun and Us’, explores the relationship between humans and the Sun, and the impact it has on the Earth and our environment. It focuses on our dependency on the Sun for happiness, well-being and life on Earth. By growing up in the UK and seeing how the atmosphere changes, both literally and metaphorically, on the rare occasion that the sun shines, it made me reflect on how important the Sun is to us, especially after being in a lockdown for a year. This led me to think about the positives and the negatives of something that is so prominent in our lives.


THE SUN AND US


Mae'r dyfodol, awydd, dyheadau oll yn bresennol ym meddwl pob person ifanc, ond beth os byddai cario cyllell yn rhoi eich dyheadau ar gyfer y dyfodol neu ddyheadau person arall ar gyfer y dyfodol yn y fantol? Mae'r ymgyrch deipograffig 'What If' yn defnyddio grym geiriau a rhinweddau dwys teipograffeg er mwyn gwneud i bobl ifanc sefyll yn eu hunfan a'u hannog i ystyried pethau mwy a phethau disgleiriach. Mae'n annog pobl ifanc i ystyried y dyfodol disglair a allai fod o'u blaenau, gan ddangos iddynt ar yr un pryd realiti llwm yr hyn a allai ddigwydd pe baent yn parhau ar eu llwybr presennol. Mae'r ymgyrch yn treiddio'n syth at wraidd y mater, gan anelu at gael effaith ddwys a thynnu sylw pobl ifanc ledled y DU gyfan. 


Mark