YOU’RE INVITED TO A SCREENING


This self-led project explored the problems within the cervical cancer invitation letter that’s sent to women as they turn 25 years old. The impersonal and uninformative invitation letter is one of the reasons why women aged 25-64 don’t attend their life-saving screening. My solution to this was to reiterate the fact that the invitation is a crucial first step in engaging my target audience to attend their screening. I did this by using the designed invitation letter as the branding to persuade them to attend their smear test, using the tagline “You’re Invited To A Screening” to work with the visual language of party invitations. Combined with a party-branded care package that they receive through the post, women can feel totally relaxed and at ease at their appointments.

YOU’RE INVITED TO A SCREENING


Mae'r dyfodol, awydd, dyheadau oll yn bresennol ym meddwl pob person ifanc, ond beth os byddai cario cyllell yn rhoi eich dyheadau ar gyfer y dyfodol neu ddyheadau person arall ar gyfer y dyfodol yn y fantol? Mae'r ymgyrch deipograffig 'What If' yn defnyddio grym geiriau a rhinweddau dwys teipograffeg er mwyn gwneud i bobl ifanc sefyll yn eu hunfan a'u hannog i ystyried pethau mwy a phethau disgleiriach. Mae'n annog pobl ifanc i ystyried y dyfodol disglair a allai fod o'u blaenau, gan ddangos iddynt ar yr un pryd realiti llwm yr hyn a allai ddigwydd pe baent yn parhau ar eu llwybr presennol. Mae'r ymgyrch yn treiddio'n syth at wraidd y mater, gan anelu at gael effaith ddwys a thynnu sylw pobl ifanc ledled y DU gyfan.BEHIND CLOSED DOORS


This client-set project explored the issue of parental alcohol misuse and to raise awareness that the issue doesn’t conform to a stereotype – it could affect anyone. There is a lot of stigma and stereotyping surrounding the issue and many families live in secret to give the impression of normality and a secure family life – they conceal their drinking problems from their children, often unsuccessfully. 700,000 children between ages 10-17 live with an alcohol-dependent parent. The aim of my outcome is to reiterate the fact that parental alcoholism is not defined by stereotypes and that the problems encountered are very much hidden and concealed from their family and friends.

BEHIND CLOSED DOORS


Aeth y prosiect hwn a osodwyd gan y cleient ati i ystyried achosion o gamddefnyddio alcohol gan rieni ac i godi ymwybyddiaeth nad yw'r mater yn dilyn stereoteip – gallai effeithio ar unrhyw un. Mae llawer o stigma a stereoteipio yn gysylltiedig â'r mater ac mae llawer o deuluoedd yn byw mewn ffordd gyfrinachol er mwyn rhoi'r argraff o normalrwydd a bywyd teuluol sefydlog – maent yn cuddio eu problemau yfed o olwg eu plant, ond yn aml yn methu.  Mae 700,000 o blant rhwng 10 ac 17 oed yn byw gyda rhiant sy'n gaeth i alcohol. Nod fy nghanlyniad yw ailbwysleisio'r ffaith na chaiff alcoholiaeth ymhlith rhieni ei diffinio gan stereoteipiau a bod y problemau a wynebir ganddynt yn aml yn cael eu cuddio o olwg eu teulu a'u ffrindiau.


Mark