SYNAPTIC


My main objective is to increase the awareness of Motor Neurone disease and how this correlate to concussions within Rugby Union and Rugby League. Many people agree that there is a link and that the safety should be pushed a lot more in the youth age groups but also the older age groups as this hasn’t been done.

This subject needs to be pushed more across all levels of rugby, knowing safety protocols, how to spot the symptoms of concussion and to push the importance of safety gear and how this gives an extra set of protection to the player.

SYNAPTIC


Fy mhrif amcan yw cynyddu ymwybyddiaeth o glefyd Niwron Echddygol a'r gydberthynas rhyngddo â chyfergydau o fewn Rygbi'r Undeb a Rygbi'r Gynghrair. Mae llawer o bobl yn cytuno bod cysylltiad ac y dylid rhoi llawer mwy o bwyslais ar ddiogelwch yn y grwpiau oedran ifanc ond hefyd yn y grwpiau oedran hŷn, gan na wnaed hynny.

Mae angen rhoi mwy o sylw i'r pwnc hwn ar bob lefel o rygbi, gan fod yn ymwybodol o brotocolau diogelwch, sut i nodi symptomau cyfergyd a phwysleisio pwysigrwydd offer diogelwch a sut y gall roi haen ychwanegol o ddiogelwch i chwaraewyr. 


BLOOD DIAMOND 


The main concept I had was to create jewellery packaging based on Blood Diamond with aspects from the diamond mines like the dirty rags, mining sieve, an uncut diamond ring etc, this showcases the process of mining a blood diamond but also shows the conflict behind the diamond and what the people from these countries experience daily. This will be used as a protest piece for customers and other members of the public to boycott jewellers who use blood diamonds from unethically sourced countries.

I have designed my outcomes to be used as more of a statement piece that would be used in a product protest that could be used as protest material to boycott the jewellers. 

BLOOD DIAMOND


Fy mhrif gysyniad oedd creu deunydd pecynnu gemwaith yn seiliedig ar Ddiemwnt Gwaed gyda nodweddion o'r pyllau diemwnt fel llieiniau budr, rhidyll cloddio, modrwy yn cynnwys diemwnt heb ei dorri ac ati. Mae hyn yn dangos y broses o gloddio diemwnt gwaed ond mae hefyd yn dangos y gwrthdaro rhwng y diemwnt a phrofiadau beunyddiol y bobl o'r gwledydd hyn. Caiff ei ddefnyddio fel darn protest i gwsmeriaid ac aelodau eraill o'r cyhoedd foicotio siopau gemwaith sy'n defnyddio diemyntau gwaed o wledydd lle cânt eu cloddio mewn ffordd anfoesegol. 

Rwyf wedi dylunio fy nghanlyniadau i'w defnyddio fel mwy o ddarn datganiad a gâi ei ddefnyddio mewn protest am gynnyrch y gellid ei ddefnyddio fel deunydd protest i foicotio'r siopau gemwaith. 

Mark