THE MILLIONS


HIV in women is not commonly known about due to many people still believing in the stereotype that only homosexual men contract the disease. Currently, there are 20.1 million women living with HIV globally out of 38 million people. The Millions exhibitions focuses on raising awareness in the western world about the disease and how to prevent the disease in the most effected country, South Africa. The aim of the project is to get more people talking about HIV within women to reduce stigmas and discrimination. Also, to help the women in South Africa who can be educated on how to prevent them from contracting HIV and offering free testing when visiting the exhibition.  

THE MILLIONS


Mae llawer o bobl nad ydynt yn ymwybodol o HIV ymhlith menywod gan eu bod yn dal i gredu yn y stereoteip mai dim ond dynion hoyw sy'n dioddef o'r clefyd. Ar hyn o bryd, mae 20.1 miliwn o fenywod yn byw gydag HIV ledled y byd, allan o gyfanswm o 38 miliwn o bobl. Mae arddangosiadau 'The Millions' yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth yn y byd gorllewinol o'r clefyd a sut i atal y clefyd yn y wlad yr effeithir arni fwyaf, sef De Affrica. Nod y prosiect yw annog mwy o bobl i drafod HIV ymhlith menywod er mwyn lleihau'r stigma ac achosion o wahaniaethu. Ei nod hefyd yw helpu'r menywod yn Ne Affrica drwy eu haddysgu sut i osgoi dal HIV a chynnig profion am ddim pan fyddant yn ymweld â'r arddangosfa.ENDS TO ENDS


Ends to Ends is a typography focused project which aims to reduce knife crime within gang cultures in London. Within the UK, London has the highest knife crime rates, with postcode wars contributing massively to these statistics. The young men involved in these gangs probably have more in common than they realise, for example, upbringing, music and other interests. Ends to Ends aims to make the individuals realise this by bringing communities together through connecting the young men, no matter where they are from. Throughout the campaign, a stretched ‘o’ was used to emphasise this chain of connection that the boys have.  

ENDS TO ENDS


Prosiect sy'n canolbwyntio ar deipograffeg yw 'Ends to Ends' sy'n anelu at leihau achosion o droseddau'n ymwneud â chyllyll yn y diwylliant gangiau yn Llundain. Llundain sydd â'r cyfraddau uchaf yn y DU o ran troseddau'n ymwneud â chyllyll, ac mae rhyfeloedd codau post yn cyfrannu'n sylweddol at yr ystadegau hyn. Fwy na thebyg fod gan y dynion ifanc sy'n rhan o'r gangiau hyn fwy yn gyffredin nag y maent yn ei sylweddoli, er enghraifft, eu magwraeth, cerddoriaeth a diddordebau eraill. Nod 'Ends to Ends' yw gwneud i'r unigolion sylweddoli hyn drwy ddod â chymunedau ynghyd drwy gysylltu'r dynion ifanc, ni waeth o ble y maent yn dod. Drwy gydol yr ymgyrch, defnyddiwyd 'o' wedi'i ymestyn i bwysleisio'r gadwyn cysylltiadau hon rhwng y bechgyn.


Mark