THE MANMADE HILLS OF GOVERNORS ISLAND


The Manmade Hills of Governors Island is a publication that explores the timeline of an island in New York; documenting its history as a former military base and its transformation into a newly landscaped public park. The narrative celebrates the construction process of the island’s biggest transformation, the addition of four hills. The hills are a complete contrast to the gridded, flat landscape of its New York City neighbour and are a true example of engineered nature. 

Typography has been applied to show the contrast between rigid, technical design and natural elements. Additional topography has been referenced through the application of plus symbols and additional glyphs and fleurons celebrate the duality and contrast of the hard and soft sense of constructed biophilia.

THE MANMADE HILLS OF GOVERNORS ISLAND


Mae 'The Manmade Hills of Governors Island' yn gyhoeddiad sy'n ystyried llinell amser ynys yn Efrog Newydd; gan ddogfennu ei hanes fel hen safle milwrol a'i drawsnewidiad i barc cyhoeddus a gafodd ei dirlunio'n ddiweddar. Mae'r naratif yn dathlu'r broses o adeiladu trawsnewidiad mwyaf yr ynys, sef ychwanegu pedwar bryn. Mae'r bryniau yn cyferbynnu'n llwyr â thirlun gwastad a gridiog Dinas Efrog Newydd sydd gerllaw, ac yn enghraifft wirioneddol o natur beirianyddol. 

Defnyddiwyd teipograffeg i ddangos y cyferbyniad rhwng elfennau caeth, dylunio technegol ac elfennau naturiol. Cyfeiriwyd at dopograffeg ychwanegol drwy gymhwyso symbolau plws ac mae glyffiau a fflwronau ychwanegol yn dathlu deuoldeb a chyferbyniad yr ymdeimlad caled a meddal o fioffilia adeiledig.

GLO VALLEY


Glo Valley is a regeneration proposal for the South Wales Valleys that aims to brand a snowsport resort on the site of an old mining colliery. It celebrates its place on the coalfield by drawing on mining and industrial references. Typographic inspiration was taken from hand painted drams of coal, patterns were influenced by the structure of the pithead and colours reference the black gold.

The South Wales coalfield was renowned for delivering coal that burned the brightest and longest and this legacy instills the idea of energy which plays a key role in the branding. Glo, meaning coal, also sounds like glow to suggest the idea of bringing light and new opportunity to the area.

GLO VALLEY


Cynnig adfywio Cymoedd De Cymru yw 'Glo Valley' sy'n anelu at frandio cyrchfan chwaraeon eira ar safle hen bwll glo. Mae'n dathlu ei leoliad ar safle pwll glo drwy ddefnyddio cyfeiriadau at gloddio a chyfeiriadau diwydiannol. Cafwyd ysbrydoliaeth deipograffig o ddramiau glo wedi'u paentio â llaw, gwnaeth strwythur blaen y pwll ddylanwadu ar y patrymau ac mae'r lliwiau yn cyfeirio at yr aur du. 

Roedd pyllau glo De Cymru yn enwog am gynhyrchu'r glo a oedd yn llosgi ddisgleiriaf ac am y cyfnod hiraf ac mae'r etifeddiaeth hon yn creu'r syniad o egni sy'n chwarae rhan allweddol yn y gwaith brandio. Mae glo hefyd yn swnio'n debyg i'r gair Saesneg 'glow', sy'n awgrymu'r syniad o ddod â goleuni a chyfleoedd newydd i'r ardal.


Mark