REACT


This project is about provoking the British Government due to their lack of responsibility leading around the topic of COVID-19. We’ve all been affected in one way or another as a result of the pandemic, however the accountability of how it has been handled as an outbreak has to be highlighted and that’s what this project aims to do. To achieve this, I have created a card game which aims to show how many poor decisions were made in the lead up to the virus and also during, with the outcome hoping to show the British public the chaos of our UK Government. I have also created a set of COVID characters who were notable important figures during the pandemic, for good and bad.

REACT


Mae'r prosiect hwn yn ymwneud â herio Llywodraeth Prydain am ei diffyg cyfrifoldeb mewn perthynas â COVID-19. Mae'r pandemig wedi effeithio ar bawb mewn gwahanol ffyrdd, ond mae'n rhaid tynnu sylw at yr atebolrwydd o ran sut yr ymdriniwyd ag ef yn gyffredinol a dyna yw nod y prosiect hwn. Er mwyn cyflawni hyn, rwyf wedi creu gêm gardiau sy'n anelu at ddangos faint o benderfyniadau gwael a wnaed yn ystod y cyfnod yn arwain at y feirws a hefyd yn ystod y pandemig, gan ddangos i'r cyhoedd ym Mhrydain, gobeithio, yr anhrefn o fewn Llywodraeth y DU. Rwyf hefyd wedi creu cyfres o gymeriadau COVID a oedd yn ffigyrau pwysig amlwg yn ystod y pandemig, am resymau da ac am resymau drwg.RECYCLE UNITED


This was a D&AD set brief created by Sport4Climate whose mission is to help raise awareness around sports fans and the climate challenges we face in modern society. Recycle United is a project which tackles the environmental issues football fans cause on the climate and how they can help prevent further damage in the future. The idea behind this project was to use related football imagery throughout the campaign to convince fans to become more conscious on their actions as well as using recycling myself via the brand logo and footballing equipment to implement the message I am sending across via the project.

RECYCLED UNITED


Dyma friff Dylunio a Chyfarwyddo Celf a osodwyd gan Sport4Climate sy'n anelu at helpu i godi ymwybyddiaeth ymhlith dilynwyr chwaraeon am yr heriau o ran yr hinsawdd rydym yn eu hwynebu mewn cymdeithas fodern. Mae Recycle United yn brosiect sy'n mynd i'r afael â'r problemau amgylcheddol y mae dilynwyr pêl-droed yn eu hachosi mewn perthynas â'r hinsawdd a sut y gellir eu helpu i atal difrod pellach yn y dyfodol.  Y syniad a oedd yn sail i'r prosiect hwn oedd defnyddio delweddau pêl-droed ym mhob rhan o'r ymgyrch er mwyn darbwyllo dilynwyr i fod yn fwy ymwybodol o'u gweithredoedd yn ogystal â defnyddio dulliau ailgylchu fy hun drwy logo'r brand ac offer pêl-droed er mwyn pwysleisio'r neges rwy'n ei chyfleu drwy'r prosiect.


Mark