WONDER


Biophilia is the love and connection humans have with nature. The aim of this project was to create a typographic piece that provides an indirect experience, targeting the audience of city-goers and reconnecting them with the natural world. The concept I explored in my editorial, was the importance of looking beyond and how we should be more mindful of our surroundings. The science behind looking up and away from technology, to simply lift our head, is one of the most basic things we can do, yet it has some of the most profound effects on us as human beings.

WONDER


Ystyr bioffilia yw'r cariad a'r cysylltiad rhwng pobl a byd natur. Nod y prosiect hwn oedd creu darn teipograffig sy'n darparu profiad anuniongyrchol, gan dargedu'r gynulleidfa o ddineswyr a'u hailgysylltu â'r byd naturiol. Y cysyniad a ystyriwyd gennyf yn fy erthygl olygyddol oedd pwysigrwydd edrych y tu hwnt a sut y dylem fod yn fwy ystyriol o'n hamgylchedd. Mae'r wyddor sy'n sail i edrych i fyny a'r tu hwnt i dechnoleg, hynny yw codi ein pen, yn un o'r pethau mwyaf sylfaenol y gallwn ei wneud, ond gall arwain at rai o'r effeithiau dwysaf arnom fel pobl.


REIMAGINING PACKAGING


The project: Design for real life/science consisted of a live brief, where I worked with the company: Consumer Insights Lab to produce an informative campaign, highlighting the importance of sustainable packaging in the food industry. In this project, I explored the question: Is plastic the problem? Challenging the misconception that plastic is unsustainable. Although it is understood that plastic is the most problematic packaging material we face at the moment, if we were to dispose of it properly, can be the most widely recycled in the food industry. These outcomes were produced to target retailers and manufacturers to educate and inform them on the pros and cons of plastic, paper and eco-alternatives.

REIMAGINING PACKAGING


Roedd y prosiect Dylunio ar gyfer bywyd go iawn/gwyddoniaeth yn cynnwys briff byw, lle y bûm yn gweithio gyda'r cwmni: Consumer Insights Lab i greu ymgyrch addysgiadol, gan dynnu sylw at bwysigrwydd deunydd pecynnu cynaliadwy yn y diwydiant bwyd. Fel rhan o'r prosiect hwn, ystyriais y cwestiwn: Ai plastig yw'r broblem? Gan herio'r camargraff nad yw plastig yn gynaliadwy. Er ein bod yn deall mai plastig yw'r deunydd pecynnu sy'n achosi'r problemau mwyaf ar hyn o bryd, pe byddem yn ei waredu mewn ffordd briodol, dyma'r deunydd y gellir ei ailgylchu fwyaf yn y diwydiant bwyd. Lluniwyd y canlyniadau hyn er mwyn targedu manwerthwyr a gweithgynhyrchwyr i'w haddysgu a'u hysbysu am fanteision ac anfanteision plastig, papur a dewisiadau ecolegol amgen.Mark