DISSERTATION DESIGN


Showcasing writings form my dissertation, which looks at the influential field of graphic communication, exploring the responsibilities graphic designers may or may not have, and investigates whether designers should hold accountability over these responsibilities. The editorial design makes use of colour, imagery and typographic systems that visualise the dissertations narrative. 

DISSERTATION DESIGN


Yn dangos y gwaith ysgrifenedig o'm traethawd hir, sy'n ystyried maes dylanwadol cyfathrebu graffig, a'r cyfrifoldebau sydd gan ddylunwyr graffeg neu nad oes ganddynt o bosibl. Mae hefyd yn ystyried a ddylai dylunwyr fod yn atebol am y cyfrifoldebau hyn. Mae'r dyluniad golygyddol yn defnyddio lliw, delweddau a systemau teipograffig sy'n delweddu naratif y traethawd hir.   


MENTAL HEALTH MONSTERS 


Mental Health Monsters is charitable organisation that aims to make Mental Health Education Compulsory in Schools. The organisation required a new youth focussed look appropriate for young adults as well as children. I worked alongside the directors of the charity to get to the heart of what the Mental Health Monsters brand could, and needed, to be. This helped shape the imagery and tone of the brand in a way that resonated powerfully with young people suffering with mental health issues but also represent the organisations purpose of improving the emotional wellbeing and mental health of children and young people. The influential field of graphic communication

MENTAL HEALTH MONSTERS 


Sefydliad elusennol sy'n anelu at sicrhau bod addysg iechyd meddwl yn orfodol mewn ysgolion yw 'Mental Health Monsters'. Roedd angen hunaniaeth newydd ar y sefydliad a oedd yn canolbwyntio ar bobl ifanc ac a fyddai'n briodol ar gyfer oedolion ifanc yn ogystal â phlant. Gweithiais ochr yn ochr â chyfarwyddwyr yr elusen er mwyn deall yr hyn y gallai brand 'Mental Health Monsters' ei gyfleu, a'r hyn yr oedd angen iddo ei gyfleu. Helpodd hyn i lywio delweddau a thôn y brand mewn ffordd y gallai pobl ifanc sy'n dioddef problemau iechyd meddwl uniaethu â hi, ond sydd hefyd yn cynrychioli diben y sefydliad, sef gwella llesiant emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Maes dylanwadol cyfathrebu graffig   

Mark