LGBTQ+ IN ISLAM


This project was aimed to raise awareness for LGBTQ+ within Islam. Many Muslim communities don't accept LGBTQ+ people, as the religion is traditionally accepting of straight couples. This project was really close to home as I am member of both the LGBTQ+ and the muslim community. I have been raised in a supportive muslim household,  however have also faced difficulties within my family for acceptance of being gay. I was fortunate to have a loving and accepting muslim family, though not all have the same, which has led to many LGBTQ+ Muslims to hide their real identity. I used this project to highlight to the wider community that LGBTQ+ Muslims exist and that society has come so far for them to still be in hiding.

LGBTQ+ IN ISLAM


Nod y prosiect hwn oedd codi ymwybyddiaeth o LGBTQ+ yn y gymuned Islamaidd. Nid yw llawer o gymunedau Mwslim yn derbyn unigolion LGBTQ+ gan fod y crefydd yn draddodiadol yn derbyn cyplau heterorywiol. Roedd y prosiect hwn yn bersonol iawn gan fy mod yn aelod o'r gymuned LGBTQ+ a'r gymuned fwslim. Cefais fy magu mewn cartref mwslim cefnogol, ond cefais anawsterau wrth geisio cael fy nheulu i dderbyn fy mod yn hoyw. Roeddwn yn ffodus bod gennyf deulu mwslim cariadus a derbyngar, ond nid yw hynny'n wir bob tro, ac mae llawer o Fwslimiaid LGBTQ+ wedi penderfynu cuddio eu gwir hunaniaeth. Defnyddiais y prosiect hwn i dynnu sylw'r gymuned ehangach at fodolaeth Mwslimiaid LGBTQ+ a'r ffaith bod cymdeithas wedi datblygu i'r graddau na ddylent orfod cuddio o hyd.DIVERSITY IN COMIC BOOKS


My dissertation highlighted the lack of diversity within comic books. when looking through mainstream comic books I discovered that there is no way near enough diversity. This was not settling well with me due to the fact that everyone claims there has been a ‘major push’ on the diversity front, however not where it matters. Children of colour are growing reading comics only to find that barely any of the heroes look like them. My research highlighted that Marvel Comics has only three black characters with their own title and shockingly DC comics has none. My dissertation design played with a simple nude style palette to reinforce the importance of colour within pages. Whilst using classic comic design style similar to Andy Warhol.

DIVERSITY IN COMIC BOOKS


Tynnodd fy nhraethawd hir sylw at y diffyg amrywiaeth mewn llyfrau comig. Wrth edrych drwy lyfrau comig prif ffrwd, gwelais nad oes yn agos at ddigon o amrywiaeth. Nid oeddwn yn gyfforddus â hyn, gan fod pawb yn honni bod 'ymdrech sylweddol' wedi'i wneud i wella amrywiaeth, ond nid yn y meysydd pwysig. Mae plant croenliw yn tyfu i fyny yn darllen comigau gan weld mai prin iawn yw'r arwyr sy'n edrych yn debyg iddyn nhw. Fel rhan o'm gwaith ymchwil, nodais mai dim ond tri chymeriad du â'u teitlau eu hunain sydd gan Marvel Comics, a chefais fy siomi o weld nad oes gan DC Comics unrhyw gymeriadau o'r fath. Defnyddiodd dyluniad fy nhraethawd hir balet noeth syml i atgyfnerthu pwysigrwydd lliw o fewn tudalennau. Gan ddefnyddio arddull dylunio comig glasurol tebyg i Andy Warhol.


Mark