DRAW THE LINE


Draw the Line is a social awareness campaign dedicated to exposing and raising awareness for County Lines drug dealing. County Lines is when gangs entice or force young and vulnerable people to transport and sell drugs across vast areas of the UK outside of the gang’s usual territory, in order to expand their market. Draw the Line hosts free under 18’s events in urban areas where gang related crime is high in an attempt to keep young people off the streets. These events are centred around urban culture and include musical performances, second hand clothing sales, and food events.

DRAW THE LINE


Ymgyrch ymwybyddiaeth gymdeithasol sy'n anelu at ddatgelu achosion o linellau cyffuriau a chodi ymwybyddiaeth ohonynt yw 'Draw the Line'. Fel rhan o linellau cyffuriau, mae gangiau yn denu neu'n gorfodi pobl ifanc sy'n agored i niwed i gludo a gwerthu cyffuriau ledled ardaloedd helaeth o'r DU y tu allan i diriogaeth arferol y gang, er mwyn ehangu ei farchnad. Mae 'Draw the Line' yn cynnal digwyddiadau am ddim i bobl ifanc o dan 18 oed mewn ardaloedd trefol lle ceir lefel uchel o droseddau sy'n gysyltiedig â gangiau er mwyn ceisio cadw pobl ifanc oddi ar y strydoedd. Mae'r digwyddiadau hyn yn canolbwyntio ar ddiwylliant trefol ac yn cynnwys perfformiadau cerddorol, gwerthu dillad ail-law a digwyddiadau bwyd.


AURA


As my Graphic Communication has progressed, I have found myself working fondly with photography and photo collage to produce my imagery. I think making typography work cohesively with collage and photography is visually very strong and is something I strive for in my practice.

This is a new feature I designed for Spotify. Users can add colour coded mood tags to tracks. Each user has their own Aura which changes colour in real time depending on the type of mood tags they listen to. There is a feed which allows users to share tracks with a comment and their live Aura like a status. From the feed users can see the tracks their friends have posted. Users can listen to a snippet of the song and add it to their library. Users can also filter the posts they see using the mood tags and users with similar auras to theirs.

AURA


Wrth i'm sgiliau Cyfathrebu Graffig ddatblygu, rwyf wedi dod yn hoff o weithio gyda ffotograffiaeth a collage ffotograffau i greu fy nelweddau. Rwy'n credu bod cyfuno gwaith teipograffeg â collage a ffotograffiaeth yn cael effaith weledol gref iawn ac yn rhywbeth rwy'n anelu ato yn fy ymarfer.

Dyma nodwedd newydd a ddyluniais ar gyfer Spotify. Gall defnyddwyr ychwanegu tagiau hwyliau lliw at draciau. Mae gan bob defnyddiwr ei awra ei hun sy'n newid lliw mewn amser real gan ddibynnu ar y math o dagiau hwyliau y bydd yn gwrando arnynt. Ceir ffrwd sy'n galluogi defnyddwyr i rannu traciau â sylw a'u hawra byw fel statws. O'r ffrwd, gall defnyddwyr weld y traciau y mae eu ffrindiau wedi'u postio. Gall defnyddwyr wrando ar ddarn bach o'r gân a'i hychwanegu at eu llyfrgell. Gall defnyddwyr hefyd hidlo'r postiadau y maent yn eu gweld gan ddefnyddio'r tagiau hwyliau a defnyddwyr ag awra tebyg i'w hawra nhw.


Mark