NOT RESPONDING


Video games have played a large part in shaping who I am today. I grew up captivated by all of these worlds and narratives around me, and so it’s no surprise that my career trajectory has been building up to eventually making video games. With my Final Major Project, I wanted to both pay homage to the industry that I learned to call home and also create a Portfolio piece that supports my ambitions. NotResponding is a love letter to the Metroidvania genre of games, one brimming with innovation with every new addition. My contribution aims to take tools commonly associated with design software and place them in a gaming context. While only a mock-up, this project allowed me to visualise what could be.

NOT RESPONDING


Mae gemau fideo wedi chwarae rhan fawr wrth greu'r person yr ydwyf heddiw. Wrth dyfu i fyny, cefais fy swyno gan yr holl fydoedd hyn a'r naratifau o'm cwmpas, ac felly nid yw'n syndod i mi ddilyn gyrfa a wnaeth arwain yn y pen draw at greu gemau fideo. Fel rhan o'm Prosiect Mawr Terfynol, roeddwn am dalu teyrnged i'r diwydiant y dysgais i'w alw'n gartref yn ogystal â chreu darn Portffolio sy'n cefnogi fy uchelgeisiau. Mae NotResponding yn llythyr serch at genre gemau Metroidvania, sy'n llwyddo i arloesi â phob ychwanegiad newydd. Mae fy nghyfraniad yn anelu at ddefnyddio adnoddau sy'n aml yn gysylltiedig â meddalwedd dylunio a'u gosod o fewn cyd-destun gemau. Er mai dim ond fersiwn ffug ydyw, cefais gyfle drwy'r prosiect hwn i ddychmygu beth y gellid ei gynhyrchu o ddifrif.     


FALLS TO YOU


My response to the Design for Real life project entailed working with Welsh medical professionals in order to raise awareness of inpatient falls within hospitals. My response, a campaign called “Falls to You”, was designed to emphasise the role the audience has to play in making a difference. By taking the most important information pertaining to inpatient falls and delivering it to the intended audience, it aimed to make inpatient falls a priority. Being the most frequently reported incident affecting hospital inpatients – with 247,000 falls occurring each year in England alone – this brief provided me the opportunity to contribute to a cause that I felt carried a certain weight; I gained the perspective that, as a designer, the work I design could potentially save lives. 

FALLS TO YOU


Fel rhan o'm hymateb i'r prosiect Dylunio ar gyfer Bywyd Go Iawn, gweithiais gyda gweithwyr meddygol proffesiynol yng Nghymru er mwyn codi ymwybyddiaeth o achosion pan fydd cleifion mewnol yn cwympo yn yr ysbyty. Dyluniwyd fy ymateb, sef ymgyrch o'r enw "Falls to You", er mwyn pwysleisio'r rhan y gall y gynulleidfa ei chwarae wrth wneud gwahaniaeth. Drwy gyflwyno'r wybodaeth bwysicaf am gleifion mewnol yn cwympo i'r gynulleidfa fwriadedig, roedd yn anelu at sicrhau bod blaenoriaeth yn cael ei rhoi i'r mater. Gan mai dyma'r digwyddiad a gofnodir amlaf sy'n effeithio ar gleifion mewnol mewn ysbytai – mae 247,000 o gleifion yn cwympo bob blwyddyn a hynny yn Lloegr yn unig – rhoddodd y briff hwn gyfle i mi gyfrannu at achos a oedd yn bwysig yn fy marn i; roeddwn o'r farn, fel dylunydd, y gallai'r gwaith y byddwn yn ei ddylunio achub bywydau o bosibl.   


Mark