Amgueddfa Cymru
Museum Wales


We are entering an ever more growing digital age, this is mainly due to trends with digital platforms and now more recently the global pandemic. The use of digital platforms over physical are only going to grow, now not just because of their popularity but also out of necessity. For an institution such as Amgueddfa Cymru / National Museum Wales, a pillar of welsh arts, culture, history and heritage, who rely heavily on engagement with their physical locations, How can welsh arts and culture remain relevant and engage with a younger audience?

A new brand identity for Amgueddfa Cymru / National Museum Wales, an identity that celebrates their core idea and vision, 'Inspiring People, Changing Lives', keeping welsh arts, culture and heritage relevant in a digital world,focusing on digital presence, digital platforms and accessibility.  

Amgueddfa Cymru
Museum Wales


Rydym ar drothwy oes ddigidol sy'n tyfu'n gyson, yn bennaf o ganlyniad i dueddiadau o ran llwyfannau digidol ac yn fwy diweddar, y pandemig byd-eang. Dim ond tyfu y gwnaiff y defnydd o lwyfannau digidol yn hytrach na llwyfannau ffisegol, nid yn unig oherwydd eu poblogrwydd ond hefyd o reidrwydd. I sefydliad fel Amgueddfa Cymru, sy'n gonglfaen i gelfyddydau, diwylliant, hanes a threftadaeth Cymru, sy'n dibynnu'n sylweddol ar ymgysylltu â'i leoliadau ffisegol, sut y gall y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru barhau'n berthnasol a pharhau i ymgysylltu â chynulleidfa ifancach? 

Hunaniaeth brand newydd ar gyfer Amgueddfa Cymru, hunaniaeth sy'n dathlu ei gweledigaeth a'i syniad craidd, 'Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau', gan sicrhau bod y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth Cymru yn parhau'n berthnasol mewn byd digidol, gan ganolbwyntio ar bresenoldeb digidol, llwyfannau digidol a hygyrchedd. 


FUTURES


“Harness the power of typography to make a difference in knife crime”

Create a typographic-led campaign that uses the power of words and visceral qualities of typography to stop young people in their tracks and choose not to engage in knife crime. To help them to realise what the devastating implications of knife crime are and discover that there are other paths to tread  

Key4Life Futures, is a typography led multi-media campaign with the aim of showing today’s youths that no future is set, there is always a choice no matter their situation and the choices they make today, shape their tomorrow.

FUTURES


“Harness the power of typography to make a difference in knife crime”

Creu ymgyrch deipograffig sy'n defnyddio grym geiriau a rhinweddau dwys teipograffeg er mwyn gwneud i bobl ifanc sefyll yn eu hunfan a'u hannog i ddewis peidio â chymryd rhan mewn troseddau'n ymwneud â chyllyll. I'w helpu i sylweddoli goblygiadau trychinebus troseddau'n ymwneud â chyllyll ac i ddarganfod bod llwybrau eraill ar gael iddynt.   

Ymgyrch deipograffig amlgyfrwng yw Key4Life Futures sy'n anelu at ddangos i bobl ifanc yr oes sydd ohoni nad oes unrhyw ddyfodol yn gwbl sefydlog, bod ganddynt ddewis bob amser, ni waeth beth fo'u sefyllfa a bod y dewisiadau y byddant yn eu gwneud heddiw yn llywio eu hyfory.       

Mark