TRENDR


Final Major Project: ‘trendr’ is a data design and news application that displays the trends of online influencer behaviour - both good and bad - to help audiences determine whether or not they want to support said influencer. This project focuses on current themes in society such as cancel culture and toxicity on the internet, and offers a place for such matters to exist away from our home pages on social media platforms. It allows users to tailor their content by connecting to their online profiles and provides solutions to block certain controversial creators, keywords and hashtags to make for a better and more positive online experience.

TRENDR


Prosiect Mawr Terfynol: Mae ‘trendr’ yn ddyluniad data a rhaglen newyddion sy'n dangos tueddiadau ymddygiad dylanwadwyr ar-lein – boed da neu ddrwg – er mwyn helpu cynulleidfaoedd i benderfynu a ydynt am gefnogi'r dylanwadwr hwnnw ai peidio. Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar themâu cyfredol mewn cymdeithas fel diwylliant canslo a gwenwynedd y rhyngrwyd, ac yn cynnig lleoliad ar gyfer materion o'r fath nad yw ar ein hafannau ar lwyfannau'r cyfryngau cymdeithasol. Mae'n caniatáu i ddefnyddwyr deilwra eu cynnwys drwy gysylltu eu proffiliau ar-lein ac mae'n darparu datrysiadau er mwyn atal rhai creawdwyr, allweddeiriau a hashnodau dadleuol er mwyn sicrhau profiad ar-lein gwell a mwy cadarnhaol.


ETHICS OF GRAPHICS


Editorial Design: Based upon my dissertation, titled: Exploring The Ethics Of Graphic Design Practice: Authorship, Morals, Falsity And Fads In Health And Beauty Advertising, my editorial design hones in on our warped perception of health and how this is misconstrued in society through fad culture. Graphic designers are the voice pieces to consumers, and when our voices are used to present fiction as fact, this has potential to harm the trust and safety of the masses. This piece of design uses visual metaphors,  beauty tropes and the falsity within the industry, to illustrate how we should pay greater attention to details of the health and beauty products we use in our everyday lives.

ETHICS OF GRAPHICS


Dyluniad Golygyddol: Yn seiliedig ar fy nhraethawd hir, o'r enw: 'Exploring The Ethics Of Graphic Design Practice: Authorship, Morals, Falsity And Fads In Health And Beauty Advertising', mae fy nyluniad golygyddol yn ystyried ein camganfyddiad o iechyd a sut y caiff hyn ei gamddeall mewn cymdeithas drwy ddiwylliant chwiw. Mae dylunwyr graffig yn gweithredu fel llais i ddefnyddwyr, a phan gaiff ein lleisiau eu defnyddio i gyflwyno ffuglen fel ffaith, gall hyn gael effaith andwyol ar ymddiriedaeth a diogelwch y boblogaeth gyffredinol. Mae'r dyluniad hwn yn defnyddio trosiadau gweledol, trosiadau o harddwch a ffugioldeb y diwydiant i ddangos sut y dylem roi mwy o sylw i fanylion y cynnyrch iechyd a harddwch rydym yn eu defnyddio fel rhan o'n bywydau beunyddiol.

Mark