GALLIVANT


Following a D&AD brief as my guide, I have reimagined the branding of a cycle hire scheme, focusing on an identity that encapsulates the spirited nature of Cardiff. The aim of this project was to encourage the city’s citizens to continue, if not to begin to cycle more, by designing a friendly and encouraging visual system. The colour palette was made to reflect the locations in Cardiff that makes it great for cycling, such as the abundant green parks and spaces, the rivers and the bay area. I wanted to mimic the winding bicycle routes and the idea of gallivanting from one place to another, using these simple but playful arrow graphics across the various outcomes.

GALLIVANT


Gan ddilyn briff Dylunio a Chyfarwyddo Celf fel fy nghanllaw, rwyf wedi ail-greu deunydd brandio cynllun llogi beiciau, gan ganolbwyntio ar hunaniaeth sy'n crynhoi natur fywiog Caerdydd. Nod y prosiect hwn oedd annog dinasyddion y ddinas i barhau i feicio, neu ddechrau beicio mwy, drwy ddylunio system weledol gyfeillgar a fyddai'n eu hannog. Dewiswyd y palet lliw er mwyn adlewyrchu'r lleoliadau yng Nghaerdydd sy'n ei gwneud yn lleoliad ardderchog i feicio, fel y parciau a'r mannau gwyrdd helaeth, yr afonydd ac ardal y bae. Roeddwn am ddynwared y llwybrau beicio troellog a'r syniad o fynd o un man i'r llall, gan ddefnyddio'r deunyddiau graffig syml ond chwareus hyn ar ffurf saethau ar draws yr amrywiol ganlyniadau.


WITH GREAT DESIGN POWER COMES GREAT SOCIAL RESPONSIBILITY 


The subject matter of my dissertation is about the importance for Graphic Designers to undertake social responsibility, because of the highly influential and persuasive capabilities Graphic Design possesses. My intention was to design the visual system in a way that was simple yet striking, reflecting a case study I speak about in chapter two, that shows how a very simple piece of graphics can have a very powerful impact. In replacement of imagery, I created very minimal data visualizations, with hairline details across the spreads to contrast against the vivid red, whilst still maintaining a strong but refined appearance.


WITH GREAT DESIGN POWER COMES GREAT SOCIAL RESPONSIBILITY


Mae fy nhraethawd hir yn ystyried pwysigrwydd cyfrifoldeb cymdeithasol i Ddylunwyr Graffig, oherwydd natur hynod ddylanwadol a darbwyllol Dylunio Graffig. Fy mwriad oedd dylunio'r system weledol mewn ffordd a oedd yn syml ond yn drawiadol, gan adlewyrchu astudiaeth achos rwy'n sôn amdani ym mhennod dau, sy'n dangos sut y gall darn syml iawn o waith graffig gael effaith bwerus iawn. Yn lle delweddau, creais ddarluniau data cynnil iawn, â manylion main ar draws y taeniadau er mwyn cyferbynnu â'r coch llachar, gan gynnal ymddangosiad cryf ond coeth ar yr un pryd.Mark