Ü SOCIAL


The system architecture of today’s social media sites is not built with human needs at the core of decision-making. Instead, these systems focus on keeping users engaged for as long as possible, with the goal of making as much money as possible from advertising. Often, social media sites of this nature use their users’ personal data to help achieve this goal. Ü Social hopes to disrupt this norm by acting as an archive for your photos, videos, tweets, and statuses across all social platforms. Ü Social uses your personal data, not to bombard you with tailored advertising, but to make living in the moment and reliving the memory more convenient and seamless for its users.

U SOCIAL


Nid yw anghenion dynol yn rhan greiddiol o'r penderfyniadau a wneir o fewn strwythur system gwefannau cyfryngau cymdeithasol yr oes sydd ohoni. Yn hytrach, mae'r systemau hyn yn canolbwyntio ar gynnal diddordeb defnyddwyr cyhyd â phosibl, gan anelu at wneud cymaint o arian â phosibl o hysbysebu. Yn aml, mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol o'r fath yn defnyddio data personol eu defnyddwyr er mwyn helpu i gyflawni'r nod hwn. Mae Ü Social yn gobeithio mynd yn groes i'r norm hwn, drwy weithredu fel archif ar gyfer eich ffotograffau, fideos, trydariadau a statysau ar draws pob llwyfan cymdeithasol. Mae Ü Social yn defnyddio eich data personol i'w gwneud hi'n fwy cyfleus ac yn llai trafferthus i chi fyw yn y presennol a hel atgofion yn hytrach na defnyddio eich data personol i'ch llethu â hysbysebion wedi'u teilwra'n benodol i chi.SPOTIFY ONE TAKE


46% of black, Caribbean, and African households are living in poverty. Artists from low-income areas are struggling to make it in the music industry without the funds needed for music equipment and studio time - not to mention the funds needed to market themselves. Spotify OneTake is a new feature in Spotify that helps to tackle this issue, by allowing users to record their own freestyles, clash with other users, discuss relevant social issues and perform live in front of an online audience, in the hopes of making a name for themselves. All you need is your phone and the Spotify app – no expensive equipment needed. This was my response to the D&AD New Blood Awards.

SPOTIFY ONE TAKE


Mae 46% o aelwydydd du, Caribïaidd ac Affricanaidd yn byw mewn tlodi. Mae artistiaid o ardaloedd incwm isel yn ei chael hi'n anodd llwyddo yn y diwydiant cerddoriaeth heb yr arian sydd ei angen ar gyfer offer cerddorol ac amser mewn stiwdio – heb sôn am yr arian sydd ei angen er mwyn iddynt farchnata eu hunain. Mae Spotify OneTake yn nodwedd newydd yn Spotify sy'n helpu i fynd i'r afael â'r mater hwn, drwy ganiatáu i ddefnyddwyr recordio eu heitemau dull rhydd eu hunain, gwrthdaro â defnyddwyr eraill, trafod materion cymdeithasol perthnasol a pherfformio'n fyw o flaen cynulleidfa ar-lein, yn y gobaith y gallant wneud enw iddyn nhw eu hunain. Dim ond eich ffôn ac ap Spotify sydd eu hangen arnoch – does dim angen unrhyw offer drud. Dyma oedd fy ymateb i Wobrau New Blood Dylunio a Chyfarwyddo Celf. 


Mark