TALKING OUT LOUD


This project aims to shed a new light on Tourette's syndrome. Tourette's holds a place in my everyday life from developing physical and verbal tics from an early age to being told that I have a larger chance of developing Tourette's at some point within my life. Up until now I had never researched the condition and never put any thought into it past the common misconception that Tourette's is large amounts of swearing and other vulgar language. Taking the traditional campaign format, I wanted to make this more involving and interesting than just a series of posters and social media posts. Using my skillset of motion design, I created 4 short animations each with its own theme but still keeping to the overall narrative of my project. Accompanying the animations, I have created a set of four zines all correlating to each animation. Each zine has multiple feature pages that allow for a more tactile user experience rather than having four similarly formatted zines.   

TALKING OUT LOUD


Mae'r prosiect hwn yn anelu at daflu goleuni newydd ar syndrom Tourette. Mae syndrom Tourette yn rhan o'm bywyd beunyddiol, o ddatblygu ticiau corfforol a llafar o oedran cynnar i gael gwybod bod tebygolrwydd uwch y byddaf yn datblygu syndrom Tourette ar ryw adeg yn fy mywyd. Hyd yn hyn, nid oeddwn wedi ymchwilio i'r cyflwr ac yn y gorffennol, nid oeddwn wedi meddwl y tu hwnt i'r camargraff cyffredin fod syndrom Tourette yn achosi cryn dipyn o regi a defnyddio iaith ddi-chwaeth arall. Gan ddilyn fformat ymgyrch draddodiadol, roeddwn am sicrhau bod yr ymgyrch hon yn fwy cynhwysol ac yn fwy diddorol na dim ond cyfres o bosteri a phostiadau ar y cyfryngau cymdeithasol. Gan ddefnyddio fy set sgiliau dylunio mudiant, lluniais 4 animeiddiad byr yr oedd gan bob un ei thema ei hun ond yr oedd pob un yn gydnaws â naratif cyffredinol fy mhrosiect. I gyd-fynd â'r animeiddiadau, rwyf wedi creu cyfres o bedair ffansîn i ategu pob animeiddiad unigol. Mae pob ffansîn yn cynnwys tudalennau â sawl erthygl arnynt er mwyn cynnig profiad mwy cyffyrddadwy i'r defnyddiwr yn hytrach na chynnig pedwar ffansîn â fformatau tebyg i'w gilydd. 


GIFGAF 


My second project is for the D&AD completions. Tasked with advertising giffgaffs new trade in for cash service. I learnt 3D modeling and animation in order to create something new and use the creativity of giffgaffs brand identity. Inspired by satisfying 3D renders that we all often see online Aswell as the pre-existing visual language I have created an interesting and unique animation that aims to stand out from what giffgaff has already done but also stay true to their brand values.

GIFGAF


Mae fy ail brosiect yn rhan o'r cystadlaethau Dylunio a Chyfarwyddo Celf. Roeddwn yn gyfrifol am hysbysebu gwasanaeth newydd giffgaff i gyfnewid eitemau am arian parod.  Dysgais sgiliau modelu 3D a sgiliau animeiddio er mwyn creu rhywbeth newydd a defnyddio creadigrwydd hunaniaeth brand giffgaff. Cefais fy ysbrydoli gan berfformiadau 3D effeithiol sydd i'w gweld yn aml ar-lein, ac yn ogystal â'r iaith weledol a oedd yn bodoli eisoes, rwyf wedi creu animeiddiad diddorol ac unigryw sy'n anelu at fod yn wahanol i'r hyn y mae giffgaff wedi'i wneud yn flaenorol ond gan barhau'n gydnaws â'i werthoedd brand. 

Mark