EXT-END


I’m a versatile graphic designer that uses my work to promote sustainability and positive change. I’ve focused a lot on ethics and sustainability in my practice and want to share what I’ve discovered through the projects I do and the meaningful designs within them. I want to use my skills to promote an ethical, sustainable life.

EXT-END is a streetwear brand that looks at how sustainable fashion can be fashionable and affordable. Sustainable fashion is expensive and not attainable for everyone especially when compared to fast fashion. The aim is to create fashionable clothing by using second-hand clothing/material, upcycling, woodblock printing, cheaply, sustainably, ethically, that is affordable. Giving back to students and the people who donate their clothes and material so we can give the clothing new life. There’s plenty of clothing and material already out there we don’t need more new clothes every season. EXTEND aims to make people think twice before buying, thinking about the NEED of what their about to buy, having a more sustainable view on life.


EXT-END


Rwy'n ddylunydd graffig hyblyg sy'n defnyddio fy ngwaith i hyrwyddo cynaliadwyedd a newid cadarnhaol. Rwyf wedi canolbwyntio'n helaeth ar foeseg a chynaliadwyedd yn fy ymarfer ac rwy'n awyddus i rannu'r hyn rwyf wedi'i ddarganfod drwy'r prosiectau a gwblheir gennyf a'r dyluniadau ystyrlon sy'n rhan ohonynt. Rwyf am ddefnyddio fy sgiliau i hyrwyddo bywyd moesegol a chynaliadwy.

Mae EXT-END yn frand dillad stryd sy'n ystyried sut y gall ffasiwn cynaliadwy fod yn ffasiynol ac yn fforddiadwy. Mae ffasiwn cynaliadwy yn ddrud ac ni all pawb ei fforddio, yn enwedig o gymharu â ffasiwn cyflym. Y nod yw creu dillad ffasiynol drwy ddefnyddio dillad/deunydd ail-law, uwchgylchu, printio â blociau, mewn ffordd rad, gynaliadwy, foesegol sy'n fforddiadwy. Gan roi nôl i fyfyrwyr a'r bobl sy'n rhoi eu dillad a'u deunyddiau er mwyn i ni allu ailwampio'r dillad. Mae digonedd o ddillad a deunydd ar gael yn barod, does dim angen mwy o ddillad newydd arnom ni bob blwyddyn. Mae EXT-END yn anelu at annog pobl i feddwl dwywaith cyn prynu, i feddwl a oes ANGEN yr hyn y maent ar fin ei brynu, gan fyw mewn ffordd fwy cynaliadwy.PENGUIN BOOK


The meaning behind this cover and the book itself correlates with the path I’m going down as a designer, looking at how we can extend the life of the earth and how if we don’t act now the earth will expire. There are also coordinates hidden under the barcode giving you a sense of what the earth might look like according to the book in years to come.


PENGUIN BOOK


Mae ystyr y clawr hwn a'r llyfr ei hun yn berthnasol i'r llwybr rwy'n ei ddilyn fel dylunydd, gan ystyried sut y gallwn ehangu bywyd y ddaear a sut y bydd y ddaear yn darfod, oni weithredwn nawr. Mae cyfesurynnau wedi'u cuddio o dan y cod bar hefyd, gan roi syniad i chi o sut olwg fydd ar y ddaear yn ôl y llyfr yn y dyfodol.


Mark