BODY IMAGE IDEALS 


In response to my written dissertation titled ‘An investigation into the representation of body image ideals: to what extent does the design industry have a negative impact on society?‘,  I created an editorial consisting of a five double page spread. 

Taking inspiration from the themes within my dissertation, the editorial design displays an array of visual representations which convey the issues of body image ‘ideals’  in a bold and expressive way. The motivation behind my design choices within this editorial was to replicate the design industry’s view and common approach of how they display the subject of body image within their work. With the intention of highlighting these ideals, features of the design include imagery of sexually glorified body types, curved shapes and hand written script/illustrations. 

BODY IMAGE IDEAL


Mewn ymateb i'm traethawd hir ysgrifenedig o'r enw ‘An investigation into the representation of body image ideals: to what extent does the design industry have a negative impact on society?‘,  lluniais ddyluniad golygyddol yn cynnwys pum tudalen ddwbl. 

Cefais fy ysbrydoli gan y themâu yn fy nhraethawd hir, ac mae'r dyluniad golygyddol yn dangos amrywiaeth o gynrychioliadau gweledol sy'n cyfleu materion sy'n ymwneud â 'delfrydau' o ran delwedd y corff mewn ffordd feiddgar a mynegiannol. Y cymhelliant a oedd yn sail i'm dewisiadau dylunio yn y dyluniad golygyddol hwn oedd ailfynegi safbwynt y diwydiant dylunio a'r dull cyffredin a ddefnyddir gan y diwydiant i arddangos delwedd y corff yn ei waith. Gyda'r bwriad o dynnu sylw at y delfrydau hyn, mae nodweddion y gwaith dylunio yn cynnwys delweddau o fathau o gyrff ag elfen rywiol amlwg, siapiau crwm a sgript mewn llawysgrifen/darluniadau. 


MODIFYX


Through personal experience and research, I discovered that for many years, both women and gay men have suffered from abuse by others while gaming online due to sexism and discrimination. Instead of attacking the abusers for their behaviour and “fighting fire with fire”, I responded to the issue in a positive way by creating a solution. Modifyx is a software in partnership with gaming platforms such as Twitch, Steam, Battlenet, Riot Games, etc. Its purpose is to connect to gaming platforms and ensure a safer space for all gamers, by modifying and eliminating any hateful/aggressive language communicated through chat and microphone conversations. 

Its design pays homage to the current aesthetic of the gaming industry with its striking colour palette and playful illustrated imagery.  

MODIFYX


Drwy brofiad a gwaith ymchwil personol, darganfyddais fod menywod a dynion hoyw, ers blynyddoedd lawer, wedi cael eu cam-drin gan eraill wrth chwarae gemau ar-lein o ganlyniad i ragfarn ar sail rhyw a gwahaniaethu. Yn hytrach nag ymosod ar yr unigolion sy'n cam-drin am eu hymddygiad a "brwydro tân â thân", ymatebais i'r mater mewn ffordd gadarnhaol drwy feddwl am ateb. Mae Modifyx yn feddalwedd a luniwyd mewn partneriaeth â llwyfannau gemau fel Twitch, Steam, Battlenet, Riot Games, ac ati. Ei diben yw cysylltu llwyfannau gemau a sicrhau man mwy diogel i bob un sy'n chwarae gemau, drwy addasu a dileu unrhyw iaith atgas/ymosodol a ddefnyddir drwy gyfleusterau sgwrsio a sgyrsiau dros feicroffonau. 

Mae ei dyluniad yn talu teyrnged i estheteg bresennol y diwydiant gemau â'i balet o liwiau trawiadol a'i ddelweddau chwareus.       

Mark