JUNE 21ST


For this project we had the opportunity to create our own brief focusing on something that we are interested in and passionate about. Due to the current situation with Covid-19, I decided to create a brand called June 21st, this brand symbolises the end of the pandemic with a focus on the hospitality industry as they have struggled to survive the past year. This brand aims to encourage people to follow the rules so that the hospitality industry can reopen fully as soon as possible. The brand also provides support and advice on returning to normality to help those feeling apprehensive, to encourage them to socialise again and support businesses that need the help.

JUNE 21ST


Ar gyfer y prosiect hwn, cawsom y cyfle i greu ein briff ein hunain gan ganolbwyntio ar rywbeth y mae gennym ddiddordeb ynddo ac rydym yn frwdfrydig yn ei gylch. Oherwydd y sefyllfa bresennol o ran COVID-19, penderfynais greu brand o'r enw 'June 21st'. Mae'r brand hwn yn symbol o ddiwedd y pandemig ac yn canolbwyntio ar y diwydiant lletygarwch gan fod y diwydiant hwnnw wedi ei chael hi'n anodd goroesi'r flwyddyn ddiwethaf. Mae'r brand hwn yn anelu at annog pobl i ddilyn y rheolau er mwyn i'r diwydiant lletygarwch allu ailagor yn llawn cyn gynted â phosibl. Mae'r brand hefyd yn rhoi cymorth a chyngor ar ddychwelyd i fywyd normal er mwyn helpu'r rheini sy'n teimlo'n betrus, a'u hannog i gymdeithasu eto a chefnogi busnesau y mae angen yr help arnynt.


MENSTRUAL CYCLE EMPOWERMENT


This project was a live client brief called Menstrual Cycle Empowerment, it was provided by the organisation Frame and designed to create awareness and provide information around menstruation, particularly to those who wouldn’t necessarily have a wide understanding of it. I decided to aim the project towards employers, specifically office workers, to educate them more on the menstrual cycle and how they can support their employees. I did this by creating a logo, a leaflet, posters, social media posts and stationery, all of these outcomes would be displayed in a work environment to start the conversation around the menstrual cycle and change the way menstruation is talked about in work. I really enjoyed working on this project as I got to target a real issue.

MENSTRUAL CYCLE EMPOWERMENT


Briff byw gan gleient oedd y prosiect hwn, o'r enw 'Menstrual Cycle Empowerment'. Fe'i darparwyd gan y sefydliad Frame ac fe'i cynlluniwyd i greu ymwybyddiaeth ac i ddarparu gwybodaeth am y mislif, yn enwedig i'r rheini na fyddent o reidrwydd yn ei ddeall yn iawn. Penderfynais gyfeirio'r prosiect tuag at gyflogwyr, yn benodol gweithwyr swyddfa, i'w haddysgu'n well am y cylch mislifol a sut y gallant helpu eu gweithwyr. Gwnes hyn drwy greu logo, taflen, posteri, postiadau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a deunydd ysgrifennu, gyda'r bwriad o sicrhau y byddai'r holl eitemau hyn yn cael eu harddangos mewn amgylchedd gwaith er mwyn dechrau'r sgwrs am y cylch mislifol a newid y ffordd y caiff y pwnc ei drafod yn y gwaith. Cefais lawer o fwynhad yn gweithio ar y prosiect hwn gan fy mod wedi cael cyfle i dargedu mater go iawn.

Mark