INNER SUPERHERO


Sport Cardiff wanted a campaign encouraging families living under the poverty line to become more active. They believe activity should be fun and inherent in family life however, see families avoid activity as they lack confidence. The campaign Inner Superhero, aimed at a young family target audience, encourages both parent and child to dig deep, bringing out their inner superhero to take part in activity as a family. With home activity ideas, fun interactive masks, activity charts and interactive information leaflets, this campaign encourages families to drop existing doubts and have fun. The message of becoming your inner superhero by putting on your mask of confidence not only benefits activity, but sport Cardiff’s bigger aim to help people in poverty better their quality of life. 

INNER SUPERHERO


Roedd Sport Cardiff am greu ymgyrch a oedd yn annog teuluoedd sy'n byw o dan y llinell dlodi i ddod yn fwy gweithgar. Cred y dylai gweithgarwch o'r fath fod yn hwyl ac yn rhan annatod o fywyd teuluol, ond mae'n gweld bod teuluoedd yn osgoi cymryd rhan gan nad oes ganddynt yr hyder. Mae'r ymgyrch 'Inner Superhero', sydd wedi'i hanelu at gynulleidfa darged o deuluoedd ifanc, yn annog y rhieni a'r plant i dreiddio i'r dyfnder er mwyn dod o hyd i'w harcharwr cudd a chymryd rhan mewn gweithgaredd fel teulu. Mae'r ymgyrch hon yn cynnwys syniadau ar gyfer gweithgareddau i'w gwneud gartref, masgiau rhyngweithiol hwyliog, siartiau gweithgaredd a thaflenni gwybodaeth rhyngweithiol, ac mae'n annog teuluoedd i gael gwared ar unrhyw amheuon a chael hwyl. Mae'r neges o ddatgelu eich uwcharwr cudd drwy wisgo eich masg hyder o fudd i'r gweithgareddau, ond mae hefyd o fudd wrth gyflawni nod ehangach Sport Cardiff, sef helpu pobl sy'n byw mewn tlodi i wella ansawdd eu bywyd.


ROUTE A


Alzheimer’s disease is a degenerative disease without a cure where people suffer a loss of independence, relying heavily on others as their ability to plan and process decisions decreases. Research suggests the increase of people with the disease will have tripled by 2050. This is a speculative response to the needs of people with Alzheimer’s. I’ve created a wayfinding system for cities that would help people independently navigate. As well as the wayfinding signage, I developed an interface for navigational software that helps plan and execute a route as well as guide the user around specific issues caused by Alzheimer’s. This interface speculates how technology will have advanced by 2050. Designed to work through technologically advanced contact lens or glasses and ai hearing aid.  

ROUTE A


Clefyd dirywiol yw clefyd Alzheimer, nad oes modd gwella ohono, lle y bydd pobl yn colli eu hannibyniaeth, gan ddibynnu'n helaeth ar eraill gan fod eu gallu i gynllunio a phrosesu penderfyniadau yn lleihau. Mae gwaith ymchwil yn awgrymu y bydd y cynnydd yn nifer y bobl sy'n dioddef o'r clefyd wedi treblu erbyn 2050. Dyma ymateb damcaniaethol i anghenion pobl â cheflyd Alzheimer. Rwyf wedi creu system dynodi llwybr ar gyfer dinasoedd a fydd yn helpu pobl i symud o gwmpas yn annibynnol. Yn ogystal ag arwyddion dynodi llwybr, datblygais ryngwyneb ar gyfer meddalwedd mordwyo sy'n helpu i gynllunio llwybr a'i ddilyn ac sy'n tywys y defnyddiwr o amgylch materion penodol a achosir gan glefyd Alzheimer. Mae'r rhyngwyneb hon yn dyfalu sut y bydd technoleg wedi datblygu erbyn 2050. Fe'i cynlluniwyd i weithio drwy lens gyffwrdd neu sbectolau a chymorth clyw uwch-dechnolegol. 

Mark