DUOLINGO TRAVEL


A D&AD competition that I entre this year was to create, and marketing and advertising campaign was to target the young audience to download the app, my solution was to target through print design something that Duolingo hasn’t done before. The concept I used was travel as it allows people to connect worldwide making future opportunity's, the design was to create positivity in the Covid times as we can’t travel so the work allowed users to have travel aspect by designs going to app allowing the campaign to be called “Travel with Duolingo” to improve themselves unlcoking better travel times in future.

DUOLINGO TRAVEL


Fel rhan o gystadleuaeth Dylunio a Chyfarwyddo Celf y rhoddais gynnig arni eleni, lluniais ymgyrch marchnata a hysbysebu a oedd yn targedu'r gynulleidfa ifanc i lawrlwytho'r ap. Fy ateb oedd targedu'r gynulleidfa drwy ddylunio print, rhywbeth nad yw Duolingo wedi'i wneud o'r blaen. Y cysyniad a ddefnyddiwyd gennyf oedd teithio gan ei fod yn galluogi pobl i gysylltu ledled y byd gan gynnig cyfleoedd ar gyfer y dyfodol. Nod y dyluniad oedd creu gobaith yn ystod cyfnod COVID-19, gan nad ydym yn gallu teithio. Ac felly roedd y gwaith yn caniatáu i ddefnyddwyr deithio drwy ddyluniadau drwy'r ap, gan arwain at enw'r ymgyrch, sef "Travel with Duolingo", er mwyn gwella eu hunain a chynnig gwell cyfleoedd teithio yn y dyfodol. 


BODY MATCH


My FMP was an issues that I felt had to be exposed more, the issues was about the females contraception and knowing about their own bodies and choices. in todays day contraception is used so commonly to protect but often women for many reasons settle for a choice that doesn’t suit them due to lack of support out there or knowledge on other choices, my aim was to create a safe place for the audience to track their body symptoms and moods making sure they are on the right choice by swiping through the other choices out there and reading into others experiences on the chosen contraception is their perfect While the users have a private place to track their own body they can read and look into any issues they might be worried about to help and try to break down the taboo of females using contraception.  

BODY MATCH


Roedd fy Mhrosiect Mawr Terfynol yn ymdrin â mater yr oedd angen rhoi mwy o sylw iddo, yn fy marn i, sef dulliau atal cenhedlu i fenywod a'u hymwybyddiaeth o'u cyrff eu hunain a'r dewisiadau sydd ar gael iddynt. Yn yr oes sydd ohoni, caiff dulliau atal cenhedlu eu defnyddio'n helaeth i ddiogelu ond yn aml, bydd menywod am lawer o resymau yn derbyn dewis nad yw'n addas ar eu cyfer oherwydd diffyg cymorth neu ddiffyg gwybodaeth am ddewisiadau eraill. Fy nod oedd creu man diogel i'r gynulleidfa olrhain symptomau eu corff a'u hwyliau gan sicrhau eu bod wedi gwneud y dewis cywir drwy sweipio drwy'r dewisiadau eraill sydd ar gael a darllen am brofiadau menywod eraill o'r dulliau atal cenhedlu a ddewiswyd ganddynt. Er bod gan y defnyddwyr fan preifat i olrhain eu corff eu hunain, gallant ddarllen ac ymchwilio i unrhyw faterion a allai fod yn achosi pryder iddynt a helpu i chwalu'r tabŵ sy'n gysylltiedig â dulliau atal cenhedlu i fenywod. 


Mark