YOU DECIDE


A large amount of my work this year has revolved around one topic, but that’s because I feel as though now is the best time to make a stand. I wanted to design a typeface that would represent how the mind of someone with a Mental Health disorder feels.

‘You Decide’ plays off of the idea that the user can decide the thickness of their typeface to show the severity of their mood. This variable font contains 3 thicknesses of ‘squiggles’, which are there to help the user display how they’re feeling that day, without necessarily saying - for example, someone who wasn’t having a good Mental Health Day would use a bigger ‘squiggle’. Each squiggle and character were illustrated by hand as I felt it had a more personal touch.

YOU DECIDE


Mae llawer iawn o fy ngwaith wedi troi o amgylch un fater, ond mae hynny oherwydd fy mod i'n teimlo fod nawr yw'r amser gorau i sefyll fyny. Roeddwn eisiau dylunio ffurfdeip a fyddai'n cynrychioli sut mae rhywun ag anhwylder Iechyd Meddwl yn ei teimlo.

Mae ‘You Decide’ yn dileu’r syniad y gall y defnyddiwr benderfynu trwy’r ffurfdeip i ddangos difrifoldeb eu hwyliau. Mae'r ffont amrywiol hwn yn cynnwys 3 trwch o 'squiggles', sydd yno i helpu'r defnyddiwr i arddangos sut maen nhw'n teimlo'r diwrnod hwnnw, heb orfod ddweud - er enghraifft, byddai rhywun nad oedd yn cael Diwrnod Iechyd Meddwl da yn defnyddio mwy ' squiggle '. Cafodd pob squiggle a chymeriad eu darlunio â llaw gan fy mod yn teimlo bod ganddo gyffyrddiad mwy personol.CONNECTED


Wouldn’t it be of a reassurance to those listening to a sad song at 4am to see that there are other people in the world who feel the same? Spotify connected is here to bring a sense of community to music lovers.

As well as having the ability to see who else is listening, this new feature will help connect you to those who are close by. You are now able to view the accounts at which you’ve become friends with and see their activity. Within a profile there is now an option to message, which then take you to the inbox. A great place to send playlist recommendations and receive songs back from friends.

CONNECTED


Oni fyddai’n sicrwydd i’r rhai sy’n gwrando ar gân drist am 4yb weld bod yna bobl eraill yn y byd sy’n teimlo’r un peth? Mae Spotify Connected yma i ddod â synnwyr o gymuned i bobl sy'n hoff o gerddoriaeth.

Yn ogystal â bod â'r gallu i weld pwy arall sy'n gwrando, bydd y nodwedd newydd hon yn helpu i'ch cysylltu â'r rhai sy'n agos. Nawr gallwch weld y cyfrifon lle rydych chi wedi dod yn ffrindiau â nhw a gweld eu gweithgaredd. O fewn proffil mae opsiwn i neges bellach, sydd wedyn yn mynd â chi i'r blwch derbyn. Lle gwych i anfon argymhellion rhestr chwarae a derbyn caneuon yn ôl gan ffrindiau.


Mark