LET’S TALK ABOUT EGGS


Hello, I’m Fiona, a passion-driven creative who believes in creating memorable and impactful designs.

My first project is a D&AD Competition campaign to see the taboo subject, menopause, from a new perspective by taking it to the one place everyone goes; the shops. As a young woman, I didn’t know that I’m born with all my eggs which means they can “run out” and I’m not the only one. Let’s talk about eggs as a friendly reminder to all genders and ages to start the conversation and the education about menopause. The main outcome is an egg box to be sold in both online and in-person stores. This box contains a circle booklet, which replaces one egg. These designs lead to social media and online communities.

LET’S TALK ABOUT EGGS


Helo, Fiona ydw i ac rwy'n berson creadigol a brwdfrydig sy'n credu mewn creu dyluniadau cofiadwy sy'n cael effaith.

Ymgyrch ar gyfer Cystadleuaeth Dylunio a Chyfarwyddo Celf yw fy cyntaf brosiect, er mwyn edrych ar bwnc tabŵ'r menopos o safbwynt newydd drwy ei drafod yn yr un man y mae pawb yn mynd iddo;  y siopau. Fel menyw ifanc, doeddwn i ddim yn gwybod fy mod wedi cael fy ngeni â'm holl wyau, sy'n golygu y gallant "redeg allan" ac nid fi yw'r unig un. Gadewch i ni sôn am wyau fel ffordd gyfeillgar o atgoffa pobl o bob rhyw ac o bob oedran i ddechrau'r sgwrs a'r addysg am y menopos. Y prif ganlyniad fydd bocs wyau i'w werthu ar-lein ac mewn siopau. Mae'r bocs hwn yn cynnwys llyfryn cylch, yn lle un wy. Mae'r dyluniadau hyn yn arwain at gymunedau ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar-lein.PANDEMIC PROTECTION


Pandemic Protection is my Final Major Project which allowed me to express how the current climate affects my creativity and ethics. I was able to introduce new philosophical processes, such as design fiction and speculation to an otherwise everyday utopian style. David A. Garcia played a large role in my discovery of merging science and architectural design. His studio alone created MAP, a Manual of Architectural Possibilities, to look into real-world problems then dive into the unknown. I gathered information on the current pandemic and asked myself how could I push this; what if the pandemic never ended?

PANDEMIC PROTECTION


Pandemic Protection yw fy Mhrosiect Mawr Terfynol a rhoddodd gyfle i mi fynegi sut mae'r hinsawdd sydd ohoni yn effeithio ar fy nghreadigrwydd a'm moeseg. Llwyddais i gyflwyno prosesau athronyddol newydd, fel ffuglen ddylunio a dyfalu i arddull iwtopaidd gyffredin fel arall. Roedd gan David A. Garcia ran fawr i'w chwarae wrth fy helpu i ddarganfod gwyddorau a dulliau dylunio pensaernïol cyfun. Creodd ei stiwdio MAP, sef Llawlyfr o Bosibiliadau Pensaernïol ('Manual of Architectural Possibilities') er mwyn ystyried problemau go iawn, wedyn ymchwilio i'r anhysbys. Casglais wybodaeth am y pandemig cyfredol a gofynnais i fi fy hun sut y gallwn ei wthio; beth pe na fyddai'r pandemig byth yn dod i ben?


Mark