ANTIPAT


AntiPat is an online and in-store software which aims to reduce the impact, and raise awareness of the Pink Tax, and how much of a problem it is in today’s society. PAT stands for Pink added tax, just like VAT stands for Value added tax. If you’re unfamiliar, the Pink Tax is a hypothetical added “tax” which is applied to products which are specifically targeted towards women. The prices of individual products may not seem that different - so for example £2.49 for a male or unisex version vs £3.79 for a female version of a razor or shampoo or body wash etc. But according to axthepintax.com, the average 30 year old woman has spent an extra £29,057 or more in unfair added fees, which men don’t have to pay!

ANTIPAT 


Meddalwedd y gellir ei phrynu ar-lein ac mewn siopau yw AntiPat sy'n anelu at leihau effaith y Dreth Binc, a chodi ymwybyddiaeth ohoni, a graddau'r broblem yn y gymdeithas sydd ohoni. Mae PAT yn cyfeirio at 'Pink Added Tax' yn Saesneg, neu 'Treth ar Binc' yn Gymraeg, yn yr un ffordd ag y mae TAW yn cyfeirio at Dreth ar Werth. Os nad ydych yn gyfarwydd â'r term, mae'r Dreth Binc yn "dreth" ddamcaniaethol a gaiff ei hychwanegu at gynhyrchion sydd wedi'u targedu'n benodol at fenywod. Mae'n bosibl na fydd prisiau cynnyrch unigol yn ymddangos mor wahanol â hynny – felly, er enghraifft, £2.49 am fersiwn o rasel, siampŵ neu hylif ymholchi i ddynion neu i'r naill ryw neu'r llall o gymharu â £3.79 am fersiwn i fenywod.  Ond yn ôl axthepintax.com, mae menywod 30 oed ar gyfartaledd wedi gwario £29,057 neu fwy yn ychwanegol mewn ffioedd ychwanegol annheg, nad oes yn rhaid i ddynion eu talu!INSTAGRAM DISCLOSURE


My dissertation topic focused on Instagram influencers paid partnerships or “ADs” with brands and how this can be a successful marketing tactic. However, I also discussed the issues that surround the marketing tactic when it comes to the disclosure of partnerships. I have integrated this idea of misconception and lack of disclosure into this project. Instead of solely having to disclose that a post is paid or endorsed, the influencer would have to display exactly how much they had been paid for the specific post or campaign, along with a “paid content” filter which blocks out the content until the user agrees to see it (similarly to a “sensitive content” filter). The main message that I want to be communicated is that there is a lack of disclosure and followers are naive to the amounts influencers are paid to promote certain products or services.


INSTAGRAM DISCLOSURE


 Roedd fy nhraethawd hir yn canolbwyntio ar bartneriaethau â thâl neu "ADs" rhwng dylanwadwyr ar Instagram a brandiau a sut y gall fod yn dacteg farchnata lwyddiannus. Fodd bynnag, trafodais hefyd y materion sy'n gysylltiedig â'r dacteg farchnata o ran datgelu partneriaethau. Rwyf wedi integreiddio'r syniad hwn o gamargraff a diffyg datgelu yn y prosiect hwn. Yn hytrach na dim ond gorfod datgelu bod yr unigolyn wedi cael tâl am bostiad neu fod y postiad wedi'i gymeradwyo, byddai'n rhaid i'r dylanwadwr ddangos yn union faint y cafodd ei dalu am y postiad neu'r ymgyrch benodol, ynghyd â hidlydd "cynnwys â thâl" sy'n atal y cynnwys hyd nes y bydd y defnyddiwr yn cytuno i'w weld (yn debyg i hidlydd "cynnwys sensitif"). Y brif neges yr hoffwn ei chyfleu yw bod diffyg datgelu ac nad yw dilynwyr yn ymwybodol o'r symiau a delir i ddylanwadwyr er mwyn iddynt hyrwyddo cynhyrchion neu wasanaethau penodol.


Mark