UNITED WORLD CUP 2026


This project explores how a targeted brand identity for the FIFA World Cup 2026 can unite the world through football. FIFA in recent years have been in the news for corruption and a long list of other problems. The 2026 World Cup will be hosted across North America and is a potential starting point for unity in football and beyond. This project’s aim is to create an inclusive world cup brand which focuses on three key areas: unity, accessibility and opportunity. Unity demonstrates how the world can unite through football regardless of geographical separations. Accessibility provides an inclusive World Cup ensuring everyone has the same experience. And finally, opportunity promotes positive messages of hope and chances for all to play football for fans across the globe regardless of social status.


UNITED WORLD CUP 2026


Mae'r prosiect hwn yn ystyried sut y gall hunaniaeth brand wedi'i thargedu ar gyfer Cwpan y Byd FIFA 2026 uno'r byd drwy bêl-droed. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu sôn yn y newyddion am FIFA o ganlyniad i achosion o lygredd a rhestr hir o broblemau eraill. Caiff Cwpan y Byd 2026 ei chynnal ledled Gogledd America ac mae'n cynnig man cychwyn posibl ar gyfer sicrhau undod o fewn pêl-droed a thu hwnt. Mae'r prosiect hwn yn anelu at greu brand cynhwysol ar gyfer Cwpan y Byd sy'n canolbwyntio ar dri maes allweddol: undod, hygyrchedd a chyfle. Mae undod yn dangos sut y gall y byd uno drwy bêl-droed er gwaethaf rhaniadau daearyddol. Mae hygyrchedd yn darparu Cwpan y Byd cynhwysol gan sicrhau bod pawb yn cael yr un profiad. Ac yn olaf, mae cyfle yn hyrwyddo negeseuon cadarnhaol o ran gobaith a chyfleoedd i bawb chwarae pêl-droed ymhlith dilynwyr ledled y byd, ni waeth beth fo'u statws cymdeithasol.PAUSE, PLAY, REWIND


This project aims to harness the power of typography to reduce knife crime and youth offending in the United Kingdom. 60,000 children were arrested in 2019 for knife crime offences in the UK. While it is difficult to pinpoint the exact reasons, a lack of services for young people is one big factor. This project brief for Key4Life aims to help them communicate to this audience to provoke change. Using the pause, play and rewind buttons, symbols from their digital generation, will communicate a message to pause and consider their life choices. You cannot rewind the past, but you can redefine the future

PAUSE, PLAY, REWIND


Mae'r prosiect hwn yn anelu at fanteisio ar bŵer teipograffeg i leihau troseddau'n ymwneud â chyllyll a lefelau troseddu ymhlith pobl ifanc yn y Deyrnas Unedig. Cafodd 60,000 o blant eu harestio yn 2019 am droseddau'n ymwneud â chyllyll yn y DU. Er ei bod yn anodd nodi'r union resymau, mae diffyg gwasanaethau i bobl ifanc yn un ffactor sylweddol. Mae briff y prosiect hwn ar gyfer Key4Life yn anelu at eu helpu i gyfathrebu â'r gynulleidfa hon er mwyn ysgogi newid. Bydd defnyddio'r botymau oedi, chwarae ac ailweindio, sef symbolau o'u cenhedlaeth ddigidol, yn cyfleu neges i oedi ac ystyried eu dewisiadau bywyd. Allwch chi ddim ailweindio'r gorffennol, ond gallwch ailddiffinio'r dyfodol.


Mark