BBC SLIDE


Design a new customer experience or service to help the BBC’s audiences fit the BBC into their daily lives, tailored and optimised to where they are and the device they are using. 

The application allows you to create a bespoke BBC experience. You decide what you see and when you see it. After creating an endless feed tailored to you, the user is provided with two options, now or later. Instantly read the information or save it for a time that suits you. This allows for the user to be in control of their BBC experience and ensures that it fits around their day. Through the explore page, the user can access each individual BBC touchpoint. This allows for the discovery of all BBC content.

BBC SLIDE


Dylunio profiad neu wasanaeth newydd i gwsmeriaid er mwyn helpu cynulleidfaoedd y BBC i gynnwys y BBC yn eu bywydau beunyddiol, wedi'i deilwra a'i optimeiddio gan ystyried eu lleoliad a'r ddyfais y maent yn ei defnyddio. 

Mae'r rhaglen yn eich galluogi i greu profiad o'r BBC wedi'i deilwra'n benodol. Chi fydd yn penderfynu beth y byddwch yn ei weld a phryd y byddwch yn ei weld. Ar ôl creu ffrwd ddiddiwedd wedi'i theilwra'n benodol ar eich cyfer chi, caiff y defnyddiwr ddau opsiwn - nawr neu yn ddiweddarach. Gallwch ddarllen y wybodaeth ar unwaith neu ei chadw i'w darllen ar adeg sy'n gyfleus i chi. Mae hyn yn rhoi rheolaeth i'r defnyddiwr dros ei brofiad o'r BBC ac yn sicrhau y gall ei ddefnyddio mewn ffordd gyfleus. Drwy'r dudalen archwilio, gall y defnyddiwr weld pob un o gyffwrddbwyntiau unigol y BBC. Drwy hyn, gall ddarganfod holl gynnwys y BBC. 
UMAN


A key problem surrounding mens mental health is societies expectation of men and the strong stigma that surrounds the topic. This strong stigma of the out-dated traditional ideology of toxic masculinity is making men not want to reach out. It is this systemic ideology that this brand wants to challenge and change. 

This project redefines what it means to be a man and change societies expectation and essentially I want to created a better future for our future men. I want to challenge the idea of a fixed mould of masculinity and show that masculinity is defined by the individual. The brand has a sense of belonging, to allow each member of the target audience to feel included and apart of the brand.

UMAN


Un o'r problemau allweddol sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl dynion yw disgwyliad cymdeithas o ddynion a'r stigma cryf sy'n gysylltiedig â'r pwnc. Mae'r stigma cryf hwn o'r ideoleg draddodiadol sydd wedi dyddio bellach o wrywdod gwenwynig yn atal dynion rhag estyn allan. Mae'r brand hwn yn awyddus i herio a newid yr ideoleg systemig hon. 

Mae'r prosiect hwn yn ailddiffinio beth yw bod yn ddyn ac yn newid disgwyliad cymdeithas ac, yn y bôn, rwy'n awyddus i greu dyfodol gwell i ddynion y dyfodol. Rwyf am herio'r syniad bod gwrywdod yn rhywbeth sydd wedi'i fowldio'n sefydlog, gan ddangos y caiff gwrywdod ei ddiffinio gan yr unigolyn. Mae ymdeimlad o berthyn yn gysylltiedig â'r brand, er mwyn i bob aelod o'r gynulleidfa darged deimlo ei fod yn cael ei gynnwys a'i fod yn rhan o'r brand.

Mark