F0R3V3R


That'll Be There Forever, is a social media campaign in collaboration with the company InkBox. The aim of the project is to bring awareness to the dangers of posting online. 

InkBox is a growing company on social media that sells temporary tattoos, they collaborate with artists as well as campaigns to being awareness to topics and push artists into the public eye.

Using the visual language of tattoo's ironically, the campaign displays real examples of how posting online has affected people's lives in a negative way. People can submit their own experiences via the website to help make these issues known in an impactful and visually aesthetic way, this is to gain more traction to the cause.

F0R3V3R


Mae 'That'll Be There Forever' yn ymgyrch ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a luniwyd ar y cyd â'r cwmni InkBox. Nod y prosiect yw codi ymwybyddiaeth o beryglon gosod deunydd ar-lein. 

Mae InkBox yn gwmni sy'n datblygu ar y cyfryngau cymdeithasol sy'n gwerthu tatŵs dros dro. Mae'n cydweithio ag artistiaid yn ogystal ag ymgyrchu i greu ymwybyddiaeth o bynciau a dwyn sylw'r cyhoedd at artistiaid penodol. 

Gan ddefnyddio iaith weledol y tatŵ mewn ffordd eironig, mae'r ymgyrch yn dangos enghreifftiau go iawn o sut mae deunydd a osodwyd ar-lein wedi effeithio ar fywydau pobl mewn ffordd negyddol. Gall pobl gyflwyno eu profiadau personol drwy'r wefan er mwyn hysbysu pobl am y materion hyn mewn ffordd effeithiol ac esthetig weledol, ac er mwyn tynnu mwy o sylw at yr achos.   


PERSISTANCE 


Aphasia is when a person has difficulty with understanding language or speech. Learning to talk, read, write and communicate again can be extremely frustrating, but when your loved ones don’t know how to help it’s even worse. 

Persistance, is an interactive learning board game to help eliminate this problem. The aim of persistence is to help progress the use of communication with someone with aphasia in a speech and language therapy setting, with a dual aim of helping them communicate with their family and friends when the game is taken home to play with their loved ones, and help the family learn about aphasia and how they can help.

The visual identity is based entirely on ways that help people with aphasia learn and develop their skills, e.g. larger text, bold colours and the use of icons.

PERSISTANCE


Ystyr affasia yw pan fydd person yn ei chael hi'n anodd deall iaith neu lleferydd. Gall dysgu siarad, darllen, ysgrifennu a chyfathrebu eto fod yn rhwystredig iawn, ond pan na fydd eich anwyliaid yn gwybod sut i helpu, mae'n waeth byth. 

Mae 'Persistence' yn gêm bwrdd sy'n cynnig cyfleoedd dysgu rhyngweithiol er mwyn helpu i ddileu'r broblem hon. Nod 'Persistence' yw helpu i ddatblygu'r defnydd o sgiliau cyfathrebu ag unigolyn ag affasia mewn lleoliad therapi iaith a lleferydd, gyda'r nod deuol o helpu'r unigolyn hwnnw i gyfathrebu â'i deulu a'i ffrindiau pan fydd yn mynd â'r gêm adref i'w chwarae gyda'i anwyliaid, a helpu aelodau'r teulu i ddysgu am affasia a sut y gallant helpu. 

Mae'r hunaniaeth weledol yn llwyr seiliedig ar ffyrdd sy'n helpu pobl ag affasia i ddysgu a datblygu eu sgiliau, e.e. testun mwy o faint, lliwiau cryf a defnyddio eiconau.

Mark