THE ROAD MAP


With the ability to build a brief of our own design, I thought it was important to keep it current. For this brief, I aimed to communicate the country's confusion as a result of our leaders' miscommunication during the COVID-19 Pandemic. I was able to play on this subject in a light-hearted and humorous way by using true images of MPs and leadership. Using a road sign aesthetic to communicate the importance of communication. In terms of utility, I used the visual language of the mask, which has been such a significant feature for the past year, as a representation of the MPs. To keep it light-hearted, I decided that my key deliverables would be games, such as a Top Trump collection and an online quiz. 

THE ROAD MAP


Gyda'r gallu i greu briff wedi'i ddylunio gennym ni ein hunain, roeddwn o'r farn ei bod yn bwysig creu briff cyfoes. Ar gyfer y briff hwn, fy nod oedd cyfleu dryswch y wlad o ganlyniad i gamgyfathrebu gan ein harweinwyr yn ystod pandemig COVID-19. Llwyddais i chwarae ar y pwnc hwn mewn ffordd ysgafn a doniol drwy ddefnyddio lluniau o ASau ac arweinwyr go iawn. Defnyddiais esthetig arwydd ffordd i gyfleu pwysigrwydd cyfathrebu. O ran defnyddioldeb, defnyddiais iaith weledol y masg, a fu'n nodwedd mor arwyddocaol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, fel ffordd o gynrychioli'r ASau. Er mwyn cynnal naws ysgafn, penderfynais mai gemau fyddai'r prif eitemau y byddwn yn eu creu, fel casgliad Top Trumps a chwis ar-lein.     


SPORT HEALING REHAB


The aim of this brief was to promote the effects of sports on mental health. With such a beneficial incentive, I thought this brief was easy to actively engage in and keep in constant touch with our clients. I thought it was important to construct a positive and inviting piece while still communicating the specific reason for why it is beneficial to the individual. As well as being inviting it was also designed to include and encourage anyone; expressing this can be done however to suit the individual’s routine. Using infographics to help convey data and communicate a message that is easily understood. Deliverables included an information leaflet, posters, and an animated response, which was welcomed by the client.

SPORT HEALING REHAB


Nod y briff hwn oedd hyrwyddo effeithiau chwaraeon ar iechyd meddwl. Gyda chymhelliant mor fuddiol, penderfynais fod y briff hwn yn un hawdd i ymgysylltu ag ef ac y byddai'n hawdd cadw mewn cysylltiad cyson â'n cleientiaid. Teimlais ei bod yn bwysig creu darn cadarnhaol ac apelgar ond gan gyfleu hefyd y rheswm penodol pam ei fod o fudd i'r unigolyn. Yn ogystal â bod yn apelgar, fe'i dyluniwyd i gynnwys ac i annog unrhyw un; gan fynegi y gellir ei roi ar waith mewn ffordd sy'n cyd-fynd â threfn arferol yr unigolyn. Defnyddiwyd ffeithlun er mwyn helpu i gyfleu data a chyfleu neges sy'n hawdd ei deall. Roedd yr eitemau a grëwyd yn cynnwys taflen wybodaeth, posteri ac ymateb wedi'i animeiddio, a groesawyd gan y cleient. 

Mark