GURBET


This publication focuses on migrants feeling homesick, it is an experimental design that explores the history of Turkish migration to Europe and also explores the word Gurbetci, a word which is used to describe someone who lives away from their homeland and feels like a stranger. The publication includes photography and interviews with Turkish and Kurdish migrants, conversations about home, food, and language how they stay connected to their homeland. It is aimed at exploring notions of home and giving Turkish migrants a space to share their story and struggles.  

GURBET


Mae'r cyhoeddiad hwn yn canolbwyntio ar fudwyr sy'n hiraethu am eu mamwlad. Mae'n ddyluniad arbrofol sy'n ystyried hanes mudo o Dwrci i Ewrop ac yn ystyried y gair Gurbetci, sef gair a ddefnyddir i ddisgrifio rhywun nad yw'n byw yn ei famwlad ac sy'n teimlo fel dieithryn. Mae'r cyhoeddiad yn cynnwys ffotograffiaeth a chyfweliadau â mudwyr o Dwrci a Kurdistan, sgyrsiau am y cartref, bwyd ac iaith a sut maent yn cadw cysylltiad â'u mamwlad. Mae'n anelu at ystyried cysyniadau o gartref ac at gynnig man lle y gall mudwyr o Dwrci rannu eu straeon a'u trafferthion. 


HATRED EXHIBITION


The RSA brief wanted us to find a social divide and bridge the divide using social media to create a more inclusive and positive platform. To answer this brief, I chose to focus on anti-immigration in society today due to the political events the negativity, and hateful speech on immigrants. I responded to the brief by creating a targeted virtual exhibition on Twitter, the exhibition is typography-based focusing on misinformation and hateful comments I found on Twitter accounts. It also deals with fake accounts on Twitter by using a black filter system where the user needs to be verified using phone numbers. The aim is to raise awareness about anti-immigration and show how hateful comments and misinformation can affect migrant experiences.   

HATRED EXHIBITION


Roedd briff yr RSA yn gofyn i ni ddod o hyd i raniad cymdeithasol a phontio'r rhaniad gan ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i greu llwyfan mwy cynhwysol a chadarnhaol. Er mwyn ymateb i'r briff hwn, dewisais ganolbwyntio ar agweddau atal mewnfudo mewn cymdeithas heddiw o ganlyniad i'r digwyddiadau gwleidyddol, yr agweddau negyddol a'r areithiau llawn casineb ar fewnfudwyr. Ymatebais i'r briff drwy greu arddangosfa rithwir wedi'i thargedu ar Twitter. Mae'r arddangosfa yn seiliedig ar deipograffeg ac yn canolbwyntio ar gamwybodaeth a sylwadau llawn casineb a welais ar gyfrifon Twitter. Mae hefyd yn ymdrin â chyfrifon ffug ar Twitter gan ddefnyddio system hidlo du lle mae angen dilysu'r defnyddiwr gan ddefnyddio rhifau ffôn. Y nod yw creu ymwybyddiaeth am agweddau atal mewnfudo a dangos sut y gall sylwadau llawn casineb a chamwybodaeth effeithio ar brofiadau mudwyr. 

Mark