SPIN


The public information briefings that occurred at about 5 pm each day from Downing Street during the first lockdown in spring and summer of 2020 were episodes in propaganda straight out of the wartime playbook, using strategic communications aimed to manipulate the public and shield them from the truth. Spin encapsulates all aspects of the governments response which was ridden with propaganda, whilst being disguised as a sports lifestyle brand. The brand illustrates how easy it is to be manipulated and shielded from the real truth, using Boris’ announcements, wartime propaganda, maps of countries most effected by Covid and more all disguised as the brands visual identity.

SPIN


Roedd y sesiynau gwybodaeth i'r cyhoedd a gynhaliwyd tua 5pm bob dydd o Downing Street yn ystod y cyfyngiadau symud cyntaf yn ystod gwanwyn a haf 2020 yn benodau propaganda yn syth allan o ddrama cyfnod y rhyfel, a oedd yn defnyddio dulliau cyfathrebu strategol wedi'u hanelu at ddylanwadu ar y cyhoedd a'u gwarchod rhag y gwirionedd. Mae 'Spin' yn ystyried pob agwedd ar ymateb y llywodraeth a oedd yn llawn propaganda, ond dan rith brand ffordd o fyw chwaraeon. Mae'r brand yn dangos pa mor hawdd y gall y gwirionedd ddylanwadu ar unigolion a pha mor hawdd y gallant gael eu gwarchod rhagddo, gan ddefnyddio cyhoeddiadau Boris, propaganda o gyfnod y rhyfel, mapiau o'r gwledydd yr effeithiwyd arnynt fwyaf gan COVID-19 a mwy, oll dan rith hunaniaeth y brand.WHAT IF


Futures, desires, aspirations, all present in the mind of every young person, but what if carrying a knife risks ruining your future aspirations or that of another person. What If is a typographic led campaign that uses the power of words and visceral qualities of typography to stop young people in their tracks and open their minds to bigger and brighter things. Opening young peoples minds to the many bright futures which could await them whilst showing the harsh reality of what could happen if they continue to tread down their current path. The campaign delves straight into the issue, aiming to cut deep and stand out to young people all across the UK.

WHAT IF


Mae'r dyfodol, awydd, dyheadau oll yn bresennol ym meddwl pob person ifanc, ond beth os byddai cario cyllell yn rhoi eich dyheadau ar gyfer y dyfodol neu ddyheadau person arall ar gyfer y dyfodol yn y fantol? Mae'r ymgyrch deipograffig 'What If' yn defnyddio grym geiriau a rhinweddau dwys teipograffeg er mwyn gwneud i bobl ifanc sefyll yn eu hunfan a'u hannog i ystyried pethau mwy a phethau disgleiriach. Mae'n annog pobl ifanc i ystyried y dyfodol disglair a allai fod o'u blaenau, gan ddangos iddynt ar yr un pryd realiti llwm yr hyn a allai ddigwydd pe baent yn parhau ar eu llwybr presennol. Mae'r ymgyrch yn treiddio'n syth at wraidd y mater, gan anelu at gael effaith ddwys a thynnu sylw pobl ifanc ledled y DU gyfan. 


Mark