DUOLINGO TAKEOVER


This fun and modern project was a D&AD competitions brief. When unpicking the brief, the main factor was the target audience (16–22-year-olds) and something that could be a fun everyday habit.

I developed an idea called 'Duolingo Takeover', where Duolingo takes over your apps on any device, converting text messages, emails and social media pages to your chosen learning language. Difficulty can be adjusted; however, it forces language learning upon the user creating an effortless everyday habit. Combining the use of modern world technology with language learning to generate an idea suited to the target audience that is easy, contemporary and widely accessible to download. The language used are viral memes from social media that is relatable and funny to draw in the young target audience.


DUOLINGO TAKEOVER


Roedd y prosiect modern, llawn hwyl hwn yn dilyn briff cystadlaethau Dylunio a Chyfarwyddo Celf. Wrth ystyried y briff, y prif ffactor oedd y gynulleidfa darged (16-22 oed) a rhywbeth a allai fod yn arfer cyffredin llawn hwyl.

Datblygais syniad o'r enw 'Duolingo Takeover', lle mae Duolingo yn cymryd rheolaeth dros eich apiau ar unrhyw ddyfais, gan drosi negeseuon testun, negeseuon e-bost a thudalennau cyfryngau cymdeithasol i'r iaith rydych wedi dewis ei dysgu. Gellir addasu'r lefel anhawster; fodd bynnag, mae'n gorfodi'r defnyddiwr i ddysgu'r iaith gan greu arfer cyffredin ddiymdrech. Cyfuno'r defnydd o dechnoleg fodern â'r broses o ddysgu iaith er mwyn creu syniad a oedd yn addas ar gyfer y gynulleidfa darged sy'n hawdd, yn gyfoes ac yn hygyrch i'w lawrlwytho. Mae'r iaith a ddefnyddir yn dilyn memynnau feirysol o'r cyfryngau cymdeithasol y gall y gynulleidfa darged ifanc uniaethu â nhw ac sy'n ddoniol iddynt.THE NEW NORMAL


The ‘New Normal’ is a brand I’ve created to not only generate awareness but, comes with a solution. Many young people with anxiety/OCD are feeling worried about post-pandemic life when transitioning out of the strict lockdown we’ve endured for a year. With the younger generation being affected mentally the most. Expecting to ease back into normal life again, might not be so easy for some.

24 engaging cards, each one displayed with vibrant individual typography with elements of augmented reality which brings the designs to life. Which includes inspiring phrases, daily tasks and a bit-size of mindfulness, preparing you for the ‘new normal’ of post-pandemic life. This is delivered through a campaign, accompanied by multiple digital deliverables that will help connect the campaign’s goal towards the audience.


THE NEW NORMAL


Mae'r brand ‘New Normal’ yn frand a luniwyd gennyf nid yn unig er mwyn creu ymwybyddiaeth, ond hefyd er mwyn cynnig ateb. Mae llawer o bobl ifanc sy'n dioddef o orbryder/OCD yn pryderu am fywyd ar ôl y pandemig pan fyddwn yn codi allan o'r cyfyngiadau symud caeth a fu ar waith ers blwyddyn. Bu'r effaith fwyaf ar iechyd meddwl y genhedlaeth ifancach. Mae'n bosibl na fydd disgwyl symud yn ôl i fywyd normal mor hawdd i rai.

24 o gardiau diddorol, gyda phob un yn arddangos teipograffeg unigol bywiog ag elfennau o realiti estynedig sy'n dod â'r dyluniadau'n fyw. Maent yn cynnwys ymadroddion ysbrydoledig, tasgau dyddiol a rhywfaint o ymwybyddiaeth ofalgar, gan eich paratoi ar gyfer 'normal newydd' bywyd ar ôl y pandemig. Caiff hyn ei ddarparu drwy ymgyrch, wedi'i hategu gan nifer o gyflwyniadau digidol a fydd yn helpu i gysylltu nod yr ymgyrch â'r gynulleidfa.


Mark