INVISIBLE CITIES


Calvino moves beyond conventional storytelling, and Invisible Cities is no exception. His methodical and unorthodox writing style provided the opportunity to challenge the reader in more than just comprehending the words on the page. My interpretation asks the reader to go on a typographic journey and discover the Invisible Cities with Polo.

The quest for discovery begins with a rotating typographic compass, unearthing the names of the cities that exist within each chapter. Once assembled, coordinates are revealed, allowing the reader to navigate the publication, tools in hand.

My retelling is aimed at the experienced reader who is seeking more from the books they read, those who will truly appreciate the typography. allowing for an appreciation of the large detailing throughout each chapter.

My radical retelling is more than a book, it goes beyond, challenging the storytelling experience, pushing boundaries and blurring lines, reflecting not only the information within the book but Calvino’s writing style.


INVISIBLE CITIES


Mae Calvino yn symud y tu hwnt i ddulliau confensiynol o adrodd straeon, ac nid yw Invisible Cities ddim gwahanol. Roedd ei arddull ysgrifennu methodolegol ac anuniongred yn cynnig y cyfle i herio'r darllenydd i wneud mwy na dim ond deall y geiriau ar y dudalen.  Mae fy nehongliad yn gofyn i'r darllenydd fynd ar daith deipograffig er mwyn darganfod y dinasoedd anweledig gyda Polo.

Mae'r ymgais i ddarganfod yn dechrau gyda chwmpawd teipograffig sy'n cylchdroi, gan ddatgelu enwau'r dinasoedd sy'n bodoli ym mhob pennod. Ar ôl ei gydosod, caiff cyfesurynnau eu datgelu, gan alluogi'r darllenydd i deithio drwy'r cyhoeddiad, gan ddefnyddio'r adnoddau sydd wrth law.

Mae fy fersiwn i o'r stori wedi'i hanelu at ddarllenwyr profiadol sydd am gael mwy allan o'r llyfrau y maent yn eu darllen, y rheini a fydd wir yn gwerthfawrogi'r teipograffeg, ac yn gallu gwerthfawrogi'r manylion helaeth sy'n rhan o bob pennod.

Mae fy fersiwn radical i o'r stori yn fwy na llyfr, mae'n mynd y tu hwnt i hynny, gan herio'r profiad o adrodd straeon, gwthio ffiniau a chymylu llinellau, gan adlewyrchu nid yn unig y wybodaeth yn y llyfr ond arddull ysgrifennu Calvino.


LET’S TALK. KNOW YOUR CYCLE


Roughly 800 million people are menstruating at any given time, however so many more are affected by the cycle of menstruation, and in so many more ways than they currently realize.

'Let's Talk' is a campaign translating the message “Know Your cycle”, aiming to Destigmatize through conversation and education with an end goal of reaching the policymakers, stakeholders and educators of the world.

A period is only 13% of your cycle, Despite the majority of hormonal impacts appearing throughout the remaining 87%

My aim is to create a new dialogue and rising an issue up from under into the bright lights of conservation.


LET’S TALK. KNOW YOUR CYCLE


Yn fras, mae 800 miliwn o bobl yn cael mislif ar unrhyw adeg benodol, ond mae'r cylch mislifol yn effeithio ar gymaint mwy o bobl na hynny, ac mewn cymaint mwy o ffyrdd na'r hyn y mae rhywun yn ei feddwl ar hyn o bryd.

Mae 'Let's Talk' yn ymgyrch sy'n cyfleu'r neges "Know Your Cycle", ac mae'n anelu at chwalu'r stigma cysylltiedig drwy sgwrs a thrwy addysg, gan anelu yn y pen draw at gyrraedd llunwyr polisi, rhanddeiliaid ac addysgwyr y byd.

Dim ond 13% o'ch cylch yw'r mislif ei hun. Mae'r rhan fwyaf o'r effeithiau hormonaidd yn ymddangos drwy gydol yr 87% sy'n weddill.

Fy nod yw creu deialog newydd a datgelu hyn a'i drafod yn agored.
 

Mark