FRILUFTSLIV

 
A series of three double sided maps, designed for the 2021 ISTD student assessment Biophilia brief. The narratives told throughout the series explore the Norwegian concept of Friluftsliv (free-loofts-liv) which encourages people to reconnect; and develop a unique relationship with nature. The series of maps asks the viewer to consider taking a journey in reconnecting with different natural elements; air, water and earth. Map one underpins the context of Friluftsliv and its origins while maps two and three apply the concept typographically, providing primary and personal examples of experiencing Friluftsliv. These elements have been explored through typographic means through the use of glyphs. The glyphs act as a visual guide throughout the maps which is important as a map is there to guide you.

FRILUFTSLIV


Cyfres o dri map dwyochrog, a ddyluniwyd ar gyfer briff Biophilia asesu myfyrwyr ISTD 2021. Mae'r naratifau a gaiff eu hadrodd drwy'r gyfres yn archwilio'r cysyniad o Friluftsliv (free-loofts-liv) o wlad Norwy sy'n annog pobl i ailgysylltu; a meithrin cydberthynas unigryw â byd natur. Mae'r gyfres o fapiau yn gofyn i'r gwyliwr ystyried mynd ar daith er mwyn ailgysylltu â gwahanol elfennau naturiol; aer, dŵr a daear. Mae map un yn pwysleisio cyd-destun Friluftsliv a'i darddiadau ac mae mapiau dau a thri yn cymhwyso'r cysyniad ar ffurf deipograffigol, gan gynnig enghreifftiau sylfaenol a phersonol o brofi Friluftsliv. Ystyriwyd yr elfennau hyn drwy ddulliau teipograffig gan ddefnyddio glyffiau. Mae'r glyffiau yn gweithredu fel canllaw gweledol drwy gydol y mapiau sy'n bwysig gan mai nod map yw eich tywys.RHYTHMIC NOTATION


Rhythmic Notation is a project exploring the unique movements within the sport of Rhythmic Gymnastics. Rhythmic Gymnastics is a combination of dance, ballet and gymnastics and is arguably one of the most beautiful sports. My own personal passion for the sport inspired me to create this project and explore the movements of rhythmic gymnastics within a graphic design context. The symbols relating to movement in the sport have been reimagined using the characteristic associated with rhythmic gymnastics. Inspired by research into dance notation, I’ve adapted the layers of notation to fit with the context of rhythmic gymnastics. An animation of the routine and supporting book explore how the physical routine is translated into a new language.

RHYTHMIC NOTATION


Mae Nodiant Rhythmig yn brosiect sy'n ystyried y symudiadau unigryw a geir wrth wneud Gymnasteg Rythmig. Mae Gymnasteg Rythmig yn gyfuniad o ddawns, bale a gymnasteg ac yn ddiau, yn un o'r chwaraeon prydferthaf. Cefais fy ysbrydoli gan fy nghariad personol at y chwaraeon i greu'r prosiect hwn ac i ystyried symudiadau gymnasteg rythmig o fewn cyd-destun dylunio graffig. Ailgrëwyd y symbolau sy'n gysylltiedig â symud yn y gamp hon gan ddefnyddio'r nodwedd sy'n gysylltiedig â gymnasteg rythmig. Ar ôl ymchwilio i nodiant dawns, cefais fy ysbrydoli i addasu'r haenau nodiant i gyd-fynd â chyd-destun gymnasteg rythmig. Mae animeiddiad o'r dilyniant a llyfr ategol yn ystyried sut y caiff y dilyniant corfforol ei droi'n iaith newydd.


Mark